"ลุงป้อม" ห่วงเกษตรกร สั่ง บจธ.ช่วยสร้างอาชีพ เสริมรายได้ให้ประชาชน

"ลุงป้อม" ห่วงเกษตรกร สั่ง บจธ.ช่วยสร้างอาชีพ เสริมรายได้ให้ประชาชน

"พล.อ.ประวิตร" รองนายกรัฐมนตรี ห่วงเกษตรกร สั่ง บจธ.ช่วยสร้างอาชีพ เสริมรายได้ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยใช้แนวทางการทำเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 2 ม.ค. 2566 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) บจธ. เปิดเผยว่า พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแล บจธ. มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน ได้สั่งการให้ บจธ.บูรณาการการทำงานกับหน่วยงานเกี่ยวข้องหลังจากมีข้อสั่งการในการประชุมทางไกล VDO Conference กับผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ 8 จังหวัดในพื้นที่ดำเนินงานของ บจธ. 12 วิสาหกิจ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ตามที่วิสาหกิจแต่ละแห่งได้ขอความช่วยเหลือและส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินทุกด้าน ทั้งดิน น้ำ สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมอาชีพ และจัดหาตลาดจำหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูป เกษตรปลอดภัย และสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ให้ชุมชนมีรายได้ที่มั่นคงในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. กล่าวว่า ขณะนี้ บจธ.ประสานการทำงานในพื้นที่ร่วมกับหลายหน่วยงานในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันในการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า บ่อน้ำบาดาล จนถึงส่งเสริมศักยภาพสมาชิก การจัดทำแผนพัฒนาชุมชน และส่งเสริมขยายตลาดสินค้าเกษตรจากวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี สู่ตลาดจริงใจอย่างต่อเนื่อง ในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จันทบุรี และการแปรรูปกล้วยของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมเกษตรกรฐานรากช่องโคพัฒนา ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ส่งจำหน่ายในพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมการแปรรูปเสาวรสของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาบ้านมั่นคงเมืองแม่สอด ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก จำหน่ายทั้งแก่ผู้มาศึกษาดูงานและในตลาดแม่สอด

ปัจจุบัน บจธ. ได้ดำเนินการกระจายการถือครองที่ดิน โดยผ่านโครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนในรูปแบบแปลงรวมถือกรรมสิทธิ์ร่วม ประชาชนมีส่วนร่วม บริหารจัดการที่ดินร่วมกันในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน สนับสนุนไปแล้ว 11 กลุ่ม และสหกรณ์การเกษตร 1 กลุ่ม ใน 5 ภูมิภาค ทุกกลุ่มมีระบบการบริหารจัดการที่ดินร่วมกัน มีการออมเงิน การวางแผนการผลิต และแผนการตลาด สร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โดยล่าสุด บจธ. ได้ลงพื้นที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต และความรู้เรื่องการตลาดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตและจำหน่ายที่มีคุณภาพปลอดภัย ปัจจุบัน บจธ. ได้สนับสนุนสมาชิกเกษตรกรในโครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน 11 วิสาหกิจชุมชน และ 1 ชุมชน ภายใต้สหกรณ์การเกษตรสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ จำกัด รวมสมาชิกจำนวน 482 ครัวเรือน พื้นที่ประมาณ 1,234 ไร่ ได้ใช้แนวทางการทำเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12-13 และนโยบายรัฐบาล เพื่อให้สมาชิกสามารถพึ่งพาตนเองได้ เพื่อให้สมาชิกที่เป็นเกษตรกรของ บจธ. มีอาชีพที่มั่นคง มีทักษะที่หลากหลาย มีรายได้จากผลผลิตในแปลงทั้งระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

คุณกำลังดู: "ลุงป้อม" ห่วงเกษตรกร สั่ง บจธ.ช่วยสร้างอาชีพ เสริมรายได้ให้ประชาชน

หมวดหมู่: การเมือง

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/politic/2592798

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด