🛑((LIVE))🛑 ปทุมธานี ปิดหีบเลือกตั้ง อบจ.แล้ว พร้อมนับคะแนน

🛑((LIVE))🛑 ปทุมธานี ปิดหีบเลือกตั้ง อบจ.แล้ว พร้อมนับคะแนน

รายงานจากปทุมธานี

#เลือกตั้งท้องถิ่น #เลือกตั้งอบจ. #ปทุมธานี #ปิดหีบเลือกตั้ง #นับคะแนน #INNNEWS

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: