“กวก. สุพรรณบุรี 1” อ้อยคั้นน้ำพันธุ์ใหม่

“กวก. สุพรรณบุรี 1” อ้อยคั้นน้ำพันธุ์ใหม่

“ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกอ้อยคั้นน้ำประมาณ 120,000 ไร่ กระจายทั่วทุกภาคของประเทศ เพื่อนำมาบริโภคเป็นน้ำอ้อยสด และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ น้ำเชื่อมอ้อย น้ำตาลอ้อยก้อน และน้ำตาลอ้อยผง และพันธุ์อ้อยคั้นน้ำที่เกษตรกรนิยมปลูกในปัจจุบัน ได้แก่ พันธุ์สุพรรณบุรี 50 พันธุ์ดั้งเดิมที่ได้รับการรับรองพันธุ์เมื่อปี 2539 การที่เกษตรกรใช้อ้อยพันธุ์นี้ปลูกติดต่อกันเป็นเวลานานกว่า 20 ปี นอกจากจะทำให้มีความเสี่ยงจากการเสื่อมของพันธุ์ มีการสะสมโรคและแมลง อาจสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก การวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อยคั้นน้ำพันธุ์ใหม่ จึงเป็นแนวทางสำคัญในการเตรียมพร้อมแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นดังกล่าว เพื่อเป็นพันธุ์ทางเลือกใหม่ให้แก่เกษตรกร”

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบายถึงที่มาของอ้อยคั้นน้ำพันธุ์ใหม่ “กวก. สุพรรณบุรี 1” ที่ใช้เวลาปรับปรุงพันธุ์นานถึง 17 ปี โดยศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน เพื่อให้ได้พันธุ์อ้อยคั้นน้ำที่มีผลผลิตน้ำอ้อย ผลผลิตอ้อยสูงกว่าพันธุ์สุพรรณบุรี 50 และมีคุณภาพ สีน้ำอ้อยและรสชาติดีกว่าพันธุ์สุพรรณบุรี 50

การวิจัยในระหว่างปี 2547-2564 ตั้งแต่กระบวนการผสมพันธุ์ คัดเลือกพันธุ์ และประเมินผลผลิตขั้นต่างๆ เพื่อศึกษาข้อมูลด้านผลผลิตและคุณภาพน้ำอ้อยในแปลงทดลองหน่วยงานเครือข่ายของกรมวิชาการเกษตรและในไร่เกษตรกร ที่เป็นพื้นที่ปลูกอ้อยคั้นน้ำที่สำคัญของประเทศไทย จนถึงการประเมินความพึงพอใจและการยอมรับจากเกษตรกรผู้ผลิต จำหน่าย และบริโภค

จนประสบผลสำเร็จ ได้อ้อยคั้นน้ำพันธุ์ใหม่ผ่านการรับรองพันธุ์พืชจากคณะกรรมการวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร เมื่อ 12 ก.ค.2565 ใช้ชื่อพันธุ์ว่า “กวก. สุพรรณบุรี 1”

มีลักษณะเด่นคือ ให้ผลผลิตน้ำอ้อยเฉลี่ย 3,622 ลิตรต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์สุพรรณบุรี 50 ร้อยละ 26 ให้ผลผลิตอ้อยเฉลี่ย 11.43 ตันต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์สุพรรณบุรี 50 ร้อยละ 21 สีน้ำอ้อยมีสีเหลืองอมเขียว กลิ่นหอม รสชาติหวาน มีความหวาน 21.54 องศาบริกซ์ เจริญเติบโตเร็ว ลำแตกน้อย

การวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อยคั้นน้ำ กวก. สุพรรณบุรี 1 ครั้งนี้ นอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงจากการเสื่อมของพันธุ์จากการใช้พันธุ์เดิมต่อเนื่องมานานแล้วยังช่วยเพิ่มความหลากหลายของพันธุ์อ้อยคั้นน้ำให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยคั้นน้ำ อุตสาหกรรมการผลิตน้ำอ้อยสด และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำอ้อย สร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร สามารถดำเนินอาชีพได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง

จากพื้นที่ปลูกอ้อยคั้นน้ำทั้งหมดประมาณ 120,000 ไร่ ให้ผลผลิตน้ำอ้อยเฉลี่ย 336 ล้านลิตร คิดเป็นมูลค่า 16,800 ล้านบาท (ราคา 50 บาทต่อลิตร)...ในขณะที่อ้อยคั้นน้ำ กวก. สุพรรณบุรี 1 ให้ผลผลิตน้ำอ้อย 3,622 ลิตรต่อไร่ จะทำให้ได้ผลผลิตน้ำอ้อยเพิ่มขึ้นเป็น 434.64 ล้านลิตร คิดเป็นมูลค่า 21,732 ล้านบาท

เกษตรกรที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี โทร. 0-3552-8255.

ชาติชาย ศิริพัฒน์

คุณกำลังดู: “กวก. สุพรรณบุรี 1” อ้อยคั้นน้ำพันธุ์ใหม่

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/central/2462409

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด