กสส. ฉลุยติด 1 ใน 10 หน่วยงานมีคุณธรรม โปร่งใส ของ ก.เกษตรฯ

กสส. ฉลุยติด 1 ใน 10 หน่วยงานมีคุณธรรม โปร่งใส ของ ก.เกษตรฯ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ติดโผ 1 ใน 10 หน่วยงานที่มีคุณธรรมความโปร่งใสของกระทรวงเกษตรฯ ป.ป.ช.ประเมินผลจัดอยู่ในระดับเกรด A ด้วยคะแนน 93.90


เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 65 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ได้มีการประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้แนวคิด “ITA DAY 2022: Decade of ITA Journey เมื่อวันที่ 1 ส.ค.65 ที่ผ่านมา เพื่อรับทราบสถานะการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสและนำผลการประเมินที่ได้ไปสู่การปรับปรุงพัฒนาให้มีการบริหารงานภาครัฐให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน การให้บริการ และการอำนวยความสะดวกต่อประชาชน ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี 2565 อยู่ในระดับที่ดี (A) คะแนนอยู่ที่ 93.90 คะแนน สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งได้ 93.80 คะแนน จาก 100 คะแนน และอยู่ในลำดับที่ 3 หน่วยงานระดับกรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีคะแนนผลการประเมินในระดับ A ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสและปลอดการทุจริตสำหรับผลการประเมินคุณธรรมฯ ปี 2565 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ แยกเป็นผลการประเมินภายใน (Internal ITA: IIT) โดยวัดผลจากข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของหน่วยงาน ได้ 97.14 คะแนน และการประเมินของผู้มีส่วนได้เสียจากภายนอก (External ETA: EIT) ได้แก่ ผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการและประชาชนทั่วไป ได้ 90.87 คะแนน และประเมินเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล (Open data ITA: OIT) ได้ 93.75 คะแนน ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 1.การปฏิบัติหน้าที่ 98.04 คะแนน 2.การใช้งบประมาณ 96.63 คะแนน 3.การใช้อำนาจ 96.90 คะแนน 4.การใช้ทรัพย์สิน 96.78 คะแนน 5.การแก้ไขปัญหาทุจริต 97.35 คะแนน 6.คุณภาพการดำเนินงาน 91.08 คะแนน 7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร 91.01 คะแนน 8.การปรับปรุงการทำงาน 90.53 คะแนน 9.การเปิดเผยข้อมูลได้ 100 คะแนนเต็ม และ10.การป้องกันทุจริต 87.50 คะแนน ตามลำดับ"กรมฯ จะพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ด้วยความทุ่มเทเสียสละ ยึดหลักธรรมาภิบาลและคุณธรรมความโปร่งใส พร้อมให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร และประชาชนทั่วไปอย่างเต็มที่ เพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวม พร้อมทั้งได้กำชับให้ทุกคนช่วยกันรักษาระดับผลการประเมินในระดับเกรด A นี้ไว้อย่างต่อเนื่องในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานในการอำนวยความสะดวกตอบสนองความต้องการของประชาชนเพิ่มมากขึ้น" อธิบดี กสส. กล่าวทั้งนี้ ในปี 2565 มีหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินฯ ทั้งสิ้น 8,303 หน่วยงาน สรุปผลการประเมินในภาพรวมระดับประเทศ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ย 87.57 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนที่สูงขึ้นกว่าปีที่แล้วถึง 6.32 คะแนน อย่างไรก็ตามการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ถือเป็นปีสุดท้ายของช่วงระยะที่ 1 (พ.ศ.2561-2565) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ.

คุณกำลังดู: กสส. ฉลุยติด 1 ใน 10 หน่วยงานมีคุณธรรม โปร่งใส ของ ก.เกษตรฯ

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2464941

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด