กรม สรรพากร ขยายเวลา การยื่นแบบ ภาษีออนไลน์ ปี 2563

สรรพากรช่วยเหลือและบรรเทาภาระผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ
และเลี่ยงการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19
โดยให้ขยายเวลายื่นแบบและชำระภาษีทางออนไลน์
เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินออกไปอีก...กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรได้ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการการนำส่งและการชำระภาษีอากร สำหรับเดือนภาษีมีนาคมถึงเดือนสิงหาคม 2563 เฉพาะผู้ประกอบการที่ยื่นแบบออนไลน์ทุกรายช่วยผู้ประกอบการไม่ต้องเดินทางมายื่นแบบฯ ด้วยตนเอง


ลดความเสี่ยงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ดร. อุตตม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังอนุมัติขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการการนาส่งและการช าระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรให้ผู้ประกอบการที่ยื่นแบบฯผ่านอินเทอร์เน็ตทุกรายเพื่อช่วยผู้ประกอบการลดภาระและปลอดภัยจาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


อีกทั้งเพื่อเป็นการดาเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการรณรงค์ให้ผู้ประกอบการอยู่บ้านลดการเดินทางและมีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)


ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากรกล่าวเพิ่มเติมว่าการขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการการนาส่งและการชำระภาษีอากรให้กับผู้ประกอบการที่ยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ตในครั้งนี้ ประกอบด้วยภาษีเงินได้หักณที่จ่าย (ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.2 ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 และ ภ.ง.ด.54)
ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสินค้าและบริการภายในประเทศ (ภ.พ.30)
ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการจ่ายค่าบริการไปต่างประเทศ (ภ.พ.36) และภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)


โดยประเภทแบบฯ ภ.ง.ด.1,2,3,53,54 ภ.พ.30,36 และ ภ.ธ.40 เดือนภาษีมีนาคม-เมษายน 2563 ยื่นภายใน 1 มิถุนายน 2563,
เดือนภาษีพฤษภาคม 2563 ยื่นภายใน 30 มิถุนายน 2563,
เดือนภาษีมิถุนายน 2563 ยื่นภายใน 31 กรกฎาคม 2563,
เดือนภาษีกรกฎาคม 2563 ยื่นภายใน 31 สิงหาคม 2563 และ
เดือนภาษีสิงหาคม 2563 ยื่นภายใน 30 กันยายน 2563


กระทรวงการคลังหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาตรการขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการการนาส่งและการชาระภาษีอากรให้แก่ผู้ประกอบการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตครั้งนี้จะช่วยลดความเสี่ยงและมีความคล่องตัวในการทางานเพิ่มขึ้นและจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้ทุกคนอยู่บ้านภายใต้แนวคิด“อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ” ของรัฐบาลอีกทางหนึ่งด้วยสำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) 1161 หรือที่สานักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ#ยื่นภาษีออนไลน์ #ขยายเวลายื่นภาษี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: