"กรมข้าว" ปลื้ม คว้าเกรด A คะแนนคุณธรรม โปร่งใส 94% จาก ป.ป.ช.

"กรมข้าว" ปลื้ม คว้าเกรด A คะแนนคุณธรรม โปร่งใส 94% จาก ป.ป.ช.

กรมการข้าว พอใจผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการทำงานจาก ป.ป.ช. ได้สูงถึง 94.34 คะแนน เป็นที่ 2 ของหน่วยงาน ก.เกษตรฯ ย้ำ ขรก.ทำเต็มที่ต่อไป


เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 65 นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ตามที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แถลงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระบุ ผลการประเมิน ITA 2565 ในภาพรวมระดับประเทศ พบมีคะแนนเฉลี่ยสูงถึง 87.57 คะแนน เป็นคะแนนที่สูงขึ้นกว่าปีที่แล้วถึง 6.32 คะแนน และเมื่อพิจารณาตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งกำหนดค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ 2565 ที่ได้ก่ำหนดไว้ว่า หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีค่าคะแนน ITA 85 คะแนนขึ้นไป เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยจากการประเมินหน่วยงานจำนวน 8,303 แห่งทั่วประเทศ นั้น สำหรับในปีงบประมาณ 2565 นี้ กรมการข้าวได้รับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นอันดับที่ 2 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้คะแนน 94.34 คะแนน ซึ่งถือเป็นคะแนนที่น่าพอใจ

"นอกจากนี้ผมได้กำชับให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในกรมการข้าว จะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่าง สุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม รวมไปถึงงานด้านการบริการ จะต้องมีจิตบริการที่ดี (Service Mind) ให้การบริการอย่างเป็นธรรมกับทุกภาคส่วน และหลังจากนี้กรมการข้าวจะทำงานอย่างเต็มที่เพราะทุกนาทีมีค่า โดยยึดเอาประโยชน์สุขของพี่น้องชาวนาไทยเป็นที่ตั้ง" อธิบดีกรมการข้าว กล่าว.

คุณกำลังดู: "กรมข้าว" ปลื้ม คว้าเกรด A คะแนนคุณธรรม โปร่งใส 94% จาก ป.ป.ช.

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2463946

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด