กรมการจัดหางาน แก้ปัญหาแรงงานช่วงโควิด-19 นำแรงงานเข้าระบบ และผ่อนปรนต่ออายุวีซ่าแรงงาน

สถานการณ์โควิด-19 ทำให้แรงงานเพื่อนบ้านเดินทางกลับไปจำนวนมากเมื่อปีที่แล้ว ขณะที่แรงงานใหม่ที่จะนำเข้ามาผ่านระบบ MOU ยังไม่สามารถทำได้ ทั้งจากประเทศเมียนมา ลาว และกัมพูชา กรมการจัดหางาน จึงผ่อนปรนด้วยการต่ออายุวีซ่าให้แรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้ต่อไปอีก 2 ปี เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่างด้าว

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่า มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เห็นชอบแนวทางการดำเนินการตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ให้คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MoU) ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement) ที่วาระการจ้างงานครบ 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 - 31 ธันวาคม 2564 ให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานต่อไป เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกและประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อกระบวนการนำคนต่างด้าวจากต่างประเทศเข้ามาทำงานตาม MOU ดังนั้น เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานของนายจ้าง/ สถานประกอบการ ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิของคนต่างด้าวที่จะได้อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อการทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไป จึงมีมาตรการให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ตามมติที่กล่าวมานี้ สามารถอยู่ในราชอาณาจักรต่อไปเพื่อการทำงานได้อีกไม่เกิน 2 ปี

สำหรับแรงงานต่างด้าวกลุ่ม MOU ถือเป็นกลุ่มหลักที่ทำงานได้ถูกต้องตามกฏหมาย มีอยู่ประมาณ 1 ล้านคน หากขาดแรงงานกลุ่มนี้ หรือแรงงานต้องเดินทางกลับ อาจทำให้ขาดแคลนแรงงานต่างด้าวได้ จึงต้องมีการประสานกับประเทศต้นทางในเรื่องการทำเอกสาร และการผ่อนปรนต่างๆ เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานในช่วงโควิด-19

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่า กระทรวงแรงงาน มีความเข้าใจผู้ประกอบการที่ต้องแบกรับภาระในการจ้างงานแรงงานต่างด้าวในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และกำลังดำเนินการให้มีการยื่นแบบฟอร์มต่างๆ ผ่านระบบอิเล็คทรอนิคส์ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และสาธารณสุข เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับแรงงานและนายจ้างมากที่สุด