"กรมชลฯ" จับมือ "ADCA ญี่ปุ่น" วิจัยแนวทางบริหารจัดการน้ำอ่างฯบางพระ

"กรมชลประทาน" ร่วมมือ "ADCA" ภายใต้การสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น ศึกษาวิจัยแนวทางบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย นำร่องที่อ่างเก็บน้ำบางพระ จ.ชลบุรี จนประสบผลสำเร็จ เตรียมขยายผลต่อยอด

"กรมชลฯ" จับมือ "ADCA ญี่ปุ่น" วิจัยแนวทางบริหารจัดการน้ำอ่างฯบางพระ

"กรมชลประทาน" ร่วมมือ "ADCA" รบ.ญี่ปุ่น ภายใต้การสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น ศึกษาวิจัยแนวทางบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย นำร่องที่อ่างเก็บน้ำบางพระ จ.ชลบุรี จนประสบผลสำเร็จ เตรียมขยายผลต่อยอดไปใช้ในลุ่มน้ำอื่นทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 23 เม.ย.65 นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานได้ร่วมมือกับ Agriculture Development Consultant Association (ADCA) แห่งรัฐบาลญี่ปุ่น ดำเนินการศึกษาวิจัยแนวทางบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสม สำหรับประเทศไทย ภายใต้โครงการ "The Study of Efficient Water Management System Based On the Advance Telemetry Technology" โดยเลือก จ.ชลบุรี ที่แนวโน้มความต้องการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวในการศึกษาวิจัยครั้งนี้

ทั้งนี้ จ.ชลบุรี เป็น 1 ใน 3 จังหวัดในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่มีความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นที่ตั้งของท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือขนส่งสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครและเมืองพัทยา เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของไทย หากไม่มีการเสริมความมั่นคงให้น้ำต้นทุนและดูแลคุณภาพน้ำในอนาคต ย่อมเกิดความเสี่ยงต่อปัญหาการขาดแคลนน้ำได้ โดยมีอ่างเก็บน้ำบางพระเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ ที่จะใช้สนับสนุนการใช้น้ำของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นการอุปโภคบริโภค การอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการเกษตร

สำหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 โดย ADCA ได้นำเทคโนโลยีการวัดปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำ (Inflow) พร้อมระบบประมวลผลมาติดตั้งบริเวณลำห้วยต่างๆที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำบางพระ รวมทั้งการติดตั้งสถานีวัดน้ำฝน การติดตั้งระบบการวัดคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ และการวัดปริมาณน้ำไหลออก (Outflow)

โดยผลการติดตามพฤติกรรมน้ำ และศึกษาคุณภาพน้ำที่อ่างฯบางพระในระยะเวลาเกือบ 5 ปีที่ผ่านมานั้น พบความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเค็มกับปริมาณน้ำอย่างมีนัยยะ ซึ่งกรมชลประทานได้นำผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้ในการวางแผนบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำบางพระได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ ในช่วงที่ประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้งปี 2562-2563 แม้จะมีปริมาณน้ำต้นทุนน้อย แต่กรมชลประทานสามารถวางแผนส่งน้ำและสูบน้ำทั้งจากแม่น้ำบางปะกง คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต และอ่างเก็บน้ำหนองค้อมาเติมให้กับอ่างเก็บน้ำบางพระ จนสามารถจัดสรรน้ำให้ทุกภาคส่วนได้อย่างเพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตประปา การอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ รวมไปถึงภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และภาคการท่องเที่ยวของ จ.ชลบุรี ด้วย

สำหรับเทคโนโลยีที่ ACDA นำมาใช้เพื่อทำให้ได้ข้อมูลที่สามารถนำมากำหนดเวลาที่เหมาะสม ในการผันน้ำมาใช้ในแต่ละช่วงเวลาของปี รวมไปถึงการส่งน้ำที่มีคุณภาพเหมาะสมต่อทุกกิจกรรมใช้น้ำ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในระบบอ่างฯพวงได้เป็นอย่างดีในระยะยาว นอกจากนี้ ยังช่วยเรื่องการวางแผนดูแลรักษาสมดุลระหว่าง น้ำไหลเข้า (Inflow) และน้ำระบายออก (Outflow) ของแหล่งน้ำ ทำให้ค่าความเค็มสะสมในน้ำไม่เกินค่ามาตรฐาน ซึ่งยากต่อการแก้ไข ซึ่งหลังจากการศึกษาร่วมกันแล้ว ภายในปี 2565 นี้ ADCA จะส่งมอบอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมจัดทำคู่มือดูแลบำรุงรักษา Software และ Hardware ทั้งระบบให้กับกรมชลประทาน เพื่อใช้งานต่อไป

"ปัจจุบันการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำ จะให้ความสำคัญกับน้ำกินน้ำใช้เป็นอันดับต้นๆ เนื่องจากมีความต้องการใช้สูงขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่แหล่งเก็บกักน้ำต้นทุนมีจำกัด ดังนั้นหากสามารถควบคุม จัดการน้ำต้นทุนที่มีอยู่อย่างมีคุณภาพได้ จะช่วยขับเคลื่อนการใช้น้ำในทุกภาคส่วนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างพอเพียง สอดรับกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยกรมชลประทาน มีแผนที่จะนำเทคโนโลยีและความรู้ที่ได้จากศึกษาวิจัยร่วมกับประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้ ไปต่อยอดขยายผลนำไปใช้ในการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำอื่นๆทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป"อธิบดีกรมชลฯ กล่าว

คุณกำลังดู: "กรมชลฯ" จับมือ "ADCA ญี่ปุ่น" วิจัยแนวทางบริหารจัดการน้ำอ่างฯบางพระ

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/east/2375556

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด