กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอรับเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอรับเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก

นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยหลังประชุม National Dialogue เพื่อเตรียมจัดทำกรอบโครงการและแผนการจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก รอบที่ 8 เพื่อเผยแพร่กรอบการสนับสนุนของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกในรอบที่ 8 (Global Environment Facility: GEF) หรือ GEF-8 กรอบโครงการและแผนการจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก กลไกการเสนอและพิจารณาโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจาก GEF ของประเทศไทย ว่า ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ตั้งแต่ปี 2537 มี ทส.ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางประสานการดำเนินงานเชิงปฏิบัติการหรือ Operational Focal Point: OFP เพื่อกำหนดนโยบาย แผนการดำเนินงาน และงบประมาณ ตลอดจนประสานและกลั่นกรองข้อเสนอโครงการตามหลักเกณฑ์เพื่อขอรับการสนับสนุนจาก GEF

รองปลัด ทส.กล่าวว่า สำหรับการดำเนินงานในรอบที่ 8 ของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก มีระยะเวลาระหว่าง ก.ค.2565 ถึง มิ.ย.2569 โดยประเทศไทยได้รับการจัดสรรวงเงินจำนวน 19.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ใน 3 สาขา ได้แก่ ความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสื่อมโทรมของที่ดิน โดยโครงการที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนจาก GEF จะต้องสอดคล้องกับนโยบายและแผนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ และตอบสนองต่อการดำเนินงานตามพันธกรณีระหว่างประเทศหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศที่ GEF ทำหน้าที่เป็นกลไกทางการเงิน ได้แก่ อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการแปรสภาพเป็นทะเลทราย และอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท.

คุณกำลังดู: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอรับเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/2608553

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด