กมธ.งบปี 66 โหวตปรับคืนงบ ทอ. 369 ล้านบาท จัดหาเครื่องบินขับไล่ F-35A

กมธ.งบประมาณปี 66 โหวตปรับคืนงบกองทัพอากาศ 369 ล้านบาท หลังยื่นอุทธรณ์โครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่ F-35A พ่วงสำนักงานปลัดกลาโหม 171 ล้านบาท

กมธ.งบปี 66 โหวตปรับคืนงบ ทอ. 369 ล้านบาท จัดหาเครื่องบินขับไล่ F-35A

กมธ.งบประมาณปี 66 โหวตปรับคืนงบกองทัพอากาศ 369 ล้านบาท หลังยื่นอุทธรณ์โครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่ F-35 A พ่วงสำนักงานปลัดกลาโหม 171 ล้านบาท

วันที่ 3 ส.ค. 2565 นายวราเทพ รัตนากร รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณากรณีกองทัพอากาศขออุทธรณ์งบประมาณในโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่ F-35A ระยะที่ 1 จำนวน 2 ลำ จำนวน 369 ล้านบาทเศษ จากเดิมวงเงิน 738 ล้านบาทเศษ ภายหลังคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ICT รัฐวิสาหกิจ และทุนหมุนเวียน พิจารณาตัดงบประมาณในโครงการ ซึ่งหลังจากที่ได้ให้ กมธ.วิสามัญ ได้ซักถามและเปิดโอกาสกองทัพอากาศชี้แจงเสร็จสิ้นจนครบแล้วในการประชุมต่อเนื่องเมื่อวานที่ผ่านมา โดยก่อนการลงมติมีองค์ประชุมจำนวน 68 คน ผลปรากฏว่า กมธ.เสียงข้างมาก มีมติเห็นด้วยกับการขออุทธรณ์คืนงบประมาณ 369 ล้านบาทเศษ ด้วยคะแนน 45 ต่อ 22 เสียง และงดออกเสียง 1

นอกจากนี้ ในส่วนรายงานของคณะอนุ กมธ.ครุภัณฑ์ ICT รัฐวิสาหกิจ และทุนหมุนเวียน ซึ่งมีการเสนอปรับลดงบประมาณหน่วยงานต่างๆ ถึง 4,093 ล้านบาทเศษ ได้มีการขออุทธรณ์ ซึ่งที่ประชุมส่วนใหญ่มีมติเห็นด้วยกับการขออุทธรณ์คืนงบประมาณหลายหน่วยงาน อาทิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เห็นด้วยอุทธรณ์คืนงบ 171 ล้านบาทเศษ ขณะที่กรมศุลกากร เห็นด้วยอุทธรณ์คืนงบ 83 ล้านบาทเศษ

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ซึ่งได้เสนอปรับลดงบประมาณหน่วยงาน 584 ล้านบาทเศษ โดยที่ประชุมมีมติไม่เห็นด้วยกับรายงานการปรับลด เห็นควรให้มีการแก้ไขบางรายการ โดยให้คืนงบตามที่กระทรวงต่างประเทศขออุทธณ์มา วงเงิน 150 ล้านบาทเศษ และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน วงเงิน 105 ล้านบาท คงเหลือที่ต้องตัดงบกว่า 320 ล้านบาท.

(แฟ้มภาพ)

คุณกำลังดู: กมธ.งบปี 66 โหวตปรับคืนงบ ทอ. 369 ล้านบาท จัดหาเครื่องบินขับไล่ F-35A

หมวดหมู่: การเมือง

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/politic/2463167

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด