ก.ล.ต.สั่งเอเชีย เวลท์ระงับดำเนินธุรกิจ เร่งโอนทรัพย์สินลูกค้าไปยังโบรกเกอร์อื่น

ก.ล.ต.สั่งเอเชีย เวลท์ระงับดำเนินธุรกิจ เร่งโอนทรัพย์สินลูกค้าไปยังโบรกเกอร์อื่น

สำนักงาน ก.ล.ต. มีคำสั่ง บล.เอเชีย เวลท์ ระงับการทำธุรกิจหลังไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามกำหนด เร่งโอนทรัพย์สินไปยังผู้ประกอบการรายอื่น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รายงานว่า ด้วยบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด (บล.เอเชีย เวลท์) ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital: NC) ได้ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีเงินกองทุนต่ำกว่า 0 ติดต่อกันเกิน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ สธ. 64/2563 เรื่อง การคำนวณและการรายงานการคำนวณเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจและข้อกำหนดในกรณีที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้* บล.เอเชีย เวลท์ ต้องดำเนินการตามที่กำหนดในประกาศดังกล่าว ซึ่งรวมถึงกรณีดังต่อไปนี้


(1) ระงับการดำเนินธุรกิจทุกประเภทจนกว่าจะสามารถดำรงเงินกองทุนได้และได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ให้ดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ เว้นแต่เข้ากรณียกเว้นตามที่ประกาศกำหนด เช่น เป็นการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงโดยรวมในเงินลงทุนของบริษัทหรือการดำเนินการตามภาระผูกพันที่ค้างอยู่ หรือการดำเนินการตามความจำเป็นและสมควรเพื่อป้องกันมิให้มูลค่าทรัพย์สินของลูกค้าได้รับความเสียหาย เช่น การล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามคำสั่งของลูกค้า หรือเพื่อเปลี่ยนตราสารที่ครบกำหนดไถ่ถอนกับผู้ออกตราสารดังกล่าว เป็นต้น
(2) ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีไว้เพื่อตนเอง เว้นแต่เป็นกรณีที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ป้องกันความเสี่ยง
(3) โอนทรัพย์สินของลูกค้าในบัญชีเงินสดไปยังผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์อื่นเพื่อการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า และโอนทรัพย์สินและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าไปยังผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารายอื่นตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ ให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565
(4) แจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องข้างต้นโดยไม่ชักช้า หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการดำเนินการตามข้อ (3) ให้บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้น
ทั้งนี้ ก.ล.ต. ให้ความสำคัญในการติดตามฐานะการเงินและสภาพคล่องของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ประกอบธุรกิจได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

คุณกำลังดู: ก.ล.ต.สั่งเอเชีย เวลท์ระงับดำเนินธุรกิจ เร่งโอนทรัพย์สินลูกค้าไปยังโบรกเกอร์อื่น

หมวดหมู่: การลงทุน

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/business/investment/stockexchange/2559395

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด