กกต.แจง แนวปฏิบัติ "ผู้บริหาร-สมาชิกสภาท้องถิ่น" ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง

กกต.แจง แนวปฏิบัติ "ผู้บริหาร-สมาชิกสภาท้องถิ่น" ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง

กกต. แจง เงื่อนไข แนวทางปฏิบัติ "ผู้บริหาร-สมาชิกสภาท้องถิ่น" ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้งได้หรือไม่ ชี้ต้องไม่เข้าหลักเกณฑ์ มาตรา 78 วรรคหนึ่ง พ.ร.บ.เลือกตั้ง ส.ส.ปี 2561

เมื่อเวลา 13.15 น. วันที่ 21 พ.ย. 65 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่เอกสารข่าวเรื่อง "การได้ตอบข้อหารือแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2566" ระบุว่า กรณีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ขอสอบถามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ การเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2566 จำนวน 2 ประเด็น ดังนี้

1.ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 78 วรรคหนึ่ง แห่งพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561 ซึ่งห้ามมิให้ใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายในการช่วยเหลือผู้สมัคร หรือพรรคการเมืองในการหาเสียงเลือกตั้งหรือไม่

สำนักงาน กกต.เห็นว่า ศาลรัฐธรรมนูญได้กำหนดหลักเกณฑ์เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐไว้ คือ 1. ได้รับแต่งตั้ง หรือเลือกตั้งตามกฎหมาย 2. มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการหรือหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายและปฏิบัติงานประจำ 3. อยู่ในบังคับบัญชาหรือในกำกับดูแลของรัฐ และ 4. มีเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน ตามกฎหมาย ดังนั้น หากบุคคลตามข้อหารือ เข้าลักษณะตามหลักเกณฑ์คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ บุคคลนั้นอาจเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 78 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561 ได้

สำนักงาน กกต.ระบุว่า ประเด็นที่ 2. ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษา ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น สามารถช่วยเหลือผู้สมัคร หรือพรรคการเมือง ในการหาเสียงเลือกตั้งโดยส่วนตัว มิได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย เช่น ไม่ใช้เวลาราชการ ไม่ใช้ทรัพยากรของรัฐ ทั้ง บุคลากร งบประมาณ เครื่องจักรหรือวัสดุอุปกรณ์อื่นใดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 78 วรรคหนึ่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561 ได้หรือไม่

สำนักงาน กกต.เห็นว่า กรณีดังกล่าวสามารถช่วยเหลือผู้สมัครหรือพรรคการเมือง หาเสียงเลือกตั้งเป็นการส่วนตัว และนอกเหนือเวลาราชการได้ แต่ต้องระมัดระวังมิให้ขัดต่อ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561 และต้องเป็นไปตามกฎหมายรวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวข้องเฉพาะตำแหน่งดังกล่าว.

คุณกำลังดู: กกต.แจง แนวปฏิบัติ "ผู้บริหาร-สมาชิกสภาท้องถิ่น" ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง

หมวดหมู่: การเมือง

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/politic/2558553

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด