กกต. ออกเอกสาร เร่งแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 เขต จังหวัด ส.ส. 1 คน ใช้รูปแบบเดิม

กกต. ออกเอกสารชี้แจง เร่งแบ่ง 400 เขตเลือกตั้ง ยึดแนวทางตามกฎหมาย ให้จังหวัดที่มี ส.ส. มากกว่า 1 คน จัดทำรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งใน 3 วัน ส่วน จังหวัด ส.ส. 1 คน ใช้รูปแบบเดิม

กกต. ออกเอกสาร เร่งแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 เขต จังหวัด ส.ส. 1 คน ใช้รูปแบบเดิม

กกต. ออกเอกสารชี้แจง เร่งแบ่ง 400 เขตเลือกตั้ง ยึดแนวทางตามกฎหมาย ให้จังหวัดที่มี ส.ส. มากกว่า 1 คน จัดทำรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งใน 3 วันส่วน จังหวัด ส.ส. 1 คนใช้รูปแบบเดิม แต่ต้องเปิดรับฟังความเห็น

วันที่ 3 ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารชี้แจง หลังออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวน ส.ส. และเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดในการเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการทั่วไปครั้งแรก โดยให้สำนักงาน กกต. ประจำจังหวัดดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้ง ซึ่งจังหวัดที่มีจำนวน ส.ส. มากกว่า 1 คน ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จัดทำรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งภายใน 3 วัน โดยต้องแบ่งพื้นที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้ติดต่อกัน และต้องจัดให้มีจำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งใกล้เคียงกัน แล้วประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งอย่างน้อย 3 รูปแบบ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดเป็นเวลา 10 วัน

แต่ละรูปแบบต้องประกอบด้วย รายละเอียดเกี่ยวกับอำเภอ หรือตำบล หรือเขตพื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้งแต่ละเขต จำนวนราษฎรของแต่ละเขตเลือกตั้ง และผลต่างของจำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้ง จากจำนวนเฉลี่ยราษฎรต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1 คนในจังหวัดนั้น

ทั้งนี้ ผลต่างของจำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งไม่ควรเกินร้อยละ 10 ของจำนวนเฉลี่ยต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1 คนในจังหวัดนั้น เว้นแต่เป็นกรณีมีความจำเป็น เพื่อให้ราษฎรในชุมชนเดียวกัน หรือใกล้เคียงกันสามารถเดินทางได้โดยสะดวก นอกจากนี้ ต้องมีเหตุผลประกอบการเสนอแนะการแบ่งเขตเลือกตั้ง แผนที่แสดงรายละเอียดของพื้นที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้งแต่ละเขตเลือกตั้ง

ทั้งนี้ กรณีที่จังหวัดใดมีจำนวน ส.ส.แบบแบ่งเขต เท่ากับจำนวน ส.ส. ในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี 2562 และมีผลต่างของจำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้ง จากจำนวนเฉลี่ยราษฎรต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคนในจังหวัดนั้น ไม่เกินจำนวนผลต่างที่กำหนดไว้ ให้จัดทำรูปแบบการแบ่งเขตที่ใช้ในการเลือกตั้งเป็นการทั่วไปเมื่อปี 2562 และประกาศรับฟังความคิดเห็นในการแบ่งเขตเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วย

และดำเนินการปิดประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ไว้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเทศบาล ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต และศาลาว่าการเมืองพัทยา และให้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงาน กกต. ประจำจังหวัด รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ด้วย เพื่อเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

ส่วนกรณีจังหวัดที่มีจำนวนสมาชิก ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 1 คน ให้ดำเนินการปิดประกาศเขตเลือกตั้ง ที่สำนักงาน กกต. ประจำจังหวัด ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเทศบาล ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล และให้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงาน กกต. ประจำจังหวัด รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ

คุณกำลังดู: กกต. ออกเอกสาร เร่งแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 เขต จังหวัด ส.ส. 1 คน ใช้รูปแบบเดิม

หมวดหมู่: การเมือง

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/politic/2620060

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด