ก.เกษตรฯ เดินหน้าติวเข้มเกษตรอินทรีย์ 1 ล้านไร่ ปลอดภัยผู้บริโภค

ก.เกษตรฯ เดินหน้าติวเข้มเกษตรอินทรีย์ 1 ล้านไร่ ปลอดภัยผู้บริโภค

กระทรวงเกษตรฯ มอบกรมข้าวเดินหน้าโครงการเกษตรอินทรีย์ 1 ล้านไร่ สร้างความปลอดภัยผู้บริโภค ทั้งคุณภาพและมีมาตรฐาน

เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 65 นายไพรวรรณ โลหะทิน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กล่าวว่า โครงการเกษตรอินทรีย์ (1 ล้านไร่) เป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมการข้าวดำเนินงานโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานีจะรับผิดชอบจ.อุบลราชธานี ทำหน้าที่จัดอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตข้าวอินทรีย์แบบกลุ่ม ระบบควบคุมภายใน คือ ระบบการบันทึกเอกสารต่างๆ ที่สอดคล้องกับระบบมาตรฐาน จากนั้นจะมีการตรวจประเมินโดยทางหน่วยงานภายนอกซึ่งได้รับรองมาตรฐานจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) มาตรวจประเมินให้ และเมื่อตรวจประเมินผ่านแล้ว กรมการข้าวจะมีการออกใบรับรองข้าวอินทรีย์ให้ ซึ่งใบรับรองจะมีอายุ 1 ปี หากหมดอายุเกษตรกรสามารถต่ออายุได้ทุกปี ซึ่งกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 7 ต.หนองเมือง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี เป็นอีกหนึ่งกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้อย่างมีคุณภาพ โดยผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ ผลิตข้าวเปลือก แปรรูปข้าว และผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด จุดเด่นคือ ผลิตข้าวเปลือกคุณภาพ จนได้รับมาตรฐานอินทรีย์

นายสุรสิทธิ์ สมสิน ประธานแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 7 ต.หนองเมือง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี กล่าวว่า เดิมทีสมาชิกภายในกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์อยู่แล้ว ต่อมาปี 2562 ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์จนได้รับมาตรฐานอินทรีย์ ส่วนหนึ่งมาจากการได้รับความช่วยเหลือจากหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี ที่เข้ามาอบรมให้ความรู้ สนับสนุนงบประมาณในการตรวจประเมินฯ สนับสนุนอุปกรณ์ ปัจจัยการผลิต เช่น น้ำหมัก ปุ๋ยหมัก สารชีวภัณฑ์ และคอยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ แนะนำให้สมาชิกสามารถปลูกข้าวได้อย่างมีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน ลดต้นทุนการผลิต เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น สร้างงาน สร้างอาชีพให้เกษตรกรในชุมชนได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่น คือเมล็ดข้าวขาวเรียวยาว ขาวใสเป็นเงามันวาว แปรรูปมาจากข้าวหอมมะลิพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และ กข15 มีรสชาติดี เมื่อหุงหรือต้มข้าวแล้วจะมีกลิ่นหอม เหนียวนุ่ม เนื่องจากมียางข้าวเหนียวปนเล็กน้อยจากการที่เกษตรกรได้จัดสรรพื้นที่ส่วนหนึ่งไว้สำหรับปลูกข้าวเหนียวเพื่อบริโภคในครัวเรือน ทำให้ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานีได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค เป็นที่ต้องการของโรงสี และพ่อค้าข้าวทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ เช่น จีน ฮ่องกง ไต้หวัน เป็นต้น.

คุณกำลังดู: ก.เกษตรฯ เดินหน้าติวเข้มเกษตรอินทรีย์ 1 ล้านไร่ ปลอดภัยผู้บริโภค

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/2557893

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด