ข้อสอบ ก.พ. 64 ออกอะไรบ้าง? | แต่ละเรื่องออกกี่ข้อ?

สำหรับในคลิปนี้ จะพูดถึงข้อสอบ ก.พ.ออกอะไรบ้าง โดยวิชาที่ใช้สอบ ก.พ. 64 ยังเป็น 3 วิชา เหมือนในการสอบ ก.พ. 63 ได้แก่

1. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คณิตศาสตร์และภาษาไทย)
คะแนนเต็ม 100 คะแนน (มีจำนวนข้อสอบ 50 ข้อ)
สำหรับ ป.โท ต้องทำได้ 65 คะแนน (33 ข้อ)
สำหรับป.ตรีและวุฒิอื่นๆ ต้องทำได้ 60 คะแนน (30 ข้อ)

คณิตศาสตร์ กพ ออกอะไรบ้าง?
* อนุกรม 5 ข้อ
* เลขทั่วไป 5 ข้อ
* ตาราง 5 ข้อ
* เงื่อนไขสัญลักษณ์ 10 ข้อ
* เงื่อนไขภาษา 5 ข้อ

ภาษาไทย ก.พ. ออกอะไรบ้าง?
* อุปมาอุปไมย 5 ข้อ
* เรียงประโยค 5 ข้อ
* สรุปความ 10 ข้อ

2.วิชาภาษาอังกฤษ
คะแนนเต็ม 50 คะแนน (มีจำนวนข้อสอบ 25 ข้อ)
ภาษาอังกฤษนี้ใช้เกณฑ์เดียวกันทั้ง ป.ตรีและ ป.โท ซึ่งต้องทำให้ได้ 25 คะแนน (13 ข้อ)
ภาษาอังกฤษ ออกอะไรบ้าง?
* Conversation 5 ข้อ
* Vocabulary 5 ข้อ
* Structure 5 ข้อ
* Reading 10 ข้อ

3. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (กฎหมาย ก.พ.) ซึ่งเป็นการทดสอบความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี ความรู้ดังกล่าวได้แก่ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตลอดจนเจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ
กฎหมาย ก.พ. ออกอะไรบ้าง?
* พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 (6 ข้อ)
* พ.ร.ฎ.วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546 (6 ข้อ)
* พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539 (6 ข้อ)
* ป.อ.2499 (ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ) (1-2 ข้อ)
* พ.ร.บ.ความรับผิดและการละเมิดของเจ้าหน้าที่ (2-3 ข้อ)
* พ.ร.บ.มาตราฐานทางจริยธรรม 2562 (3 ข้อ)

#สอบกพ64 #ข้อสอบกพออกอะไรบ้าง##ข้อสอบกพ #กพออกอะไรบ้าง #สอบกพ #แนวข้อสอบกพ #ข้อสอบกพ #สมัครสอบกพ64 #สมัครสอบกพ


อ่านบทความ ข้อสอบ ก.พ. ออกเรื่องอะไรบ้าง? ได้ที่
https://ติวสอบกพ.com/บทความน่าอ่าน/เนื้อหาที่ออก-สอบ-กพ-64
สนใจสั่งซื้อหนังสือสอบ ก.พ. ได้ที่
https://ติวสอบกพ.com/หนังสือสอบกพ
สนใจสั่งซื้อติว ออนไลน์ ได้ที่
https://elearning.ocsctutor.com