ครม.อนุมัติในหลักการ ร่างกฎกระทรวง ต่ออายุใบสำคัญ "ขึ้นทะเบียนตำรับยา"

ครม.อนุมัติในหลักการ ร่างกฎกระทรวง ต่ออายุใบสำคัญ "ขึ้นทะเบียนตำรับยา"

ครม.อนุมัติในหลักการร่างกฎกระทรวงการต่ออายุใบสำคัญในการขึ้นทะเบียนตำรับยา ตามที่ สธ.เสนอ โดยการต่ออายุ ต้องยื่นคำขอต่ออายุภายใน 1 ปี ก่อนวันที่ใบสำคัญฯ จะสิ้นอายุ

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 ม.ค. 66 ได้อนุมัติในหลักการ ร่างกฎกระทรวงการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา พ.ศ.... ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ

โดยร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ จะเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา เพื่อรองรับการสิ้นอายุใบสำคัญฯ เช่น ระยะเวลาการยื่นคำขอต่ออายุที่ผู้รับใบสำคัญฯ ต้องยื่นคำขอต่ออายุภายใน 1 ปี ก่อนวันที่ใบสำคัญฯ จะสิ้นอายุ กำหนดเอกสารหลักฐานในการยื่น ขั้นตอนและการดำเนินการของผู้อนุญาต และการให้ดำเนินการยื่นคำขอต่ออายุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก เป็นต้น

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า เดิมนั้น ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาจะมีอายุตราบเท่าที่เจ้าของผลิตภัณฑ์ยังคงเป็นผู้ผลิตหรือนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร หากไม่ได้ดำเนินการดังกล่าวเป็นเวลา 2 ปี ให้ทะเบียนตำรับยานั้นเป็นอันยกเลิก แต่ปัจจุบันได้มีการแก้ไขอายุใบสำคัญฯ โดยพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 ซึ่งกำหนดให้สิ้นอายุเมื่อครบ 7 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญฯ ส่วนใบสำคัญฯ ที่ออกให้ตาม พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510 ให้ทยอยสิ้นอายุ ดังนี้ 1) ที่ออกก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2540 ให้สิ้นอายุเมื่อครบ 5 ปี 2) ที่ออกระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2540-31 ธ.ค. 2550 ให้สิ้นอายุเมื่อครบ 7 ปี และ 3) ที่ออกระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2551-ถึงวันที่ พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2562 ใช้บังคับ ให้สิ้นอายุเมื่อครบ 9 ปี

จากผลของข้อกฎหมายดังกล่าว ทำให้มีใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาทยอยสิ้นอายุ เริ่มจากปี 2567 จะมีการสิ้นอายุ 4,135 ทะเบียนตำรับยา ปี 2569 มีจำนวน 4,875 ทะเบียนตำรับยา และปี 2571 มีจำนวน 6,626 ทะเบียนตำรับยา ดังนั้น การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอต่ออายุ ตามร่างกฎกระทรวงนี้จึงเป็นมาตรการควบคุมและดูแลยาที่จะนำไปใช้แก่มนุษย์หรือสัตว์ให้มีคุณภาพและปลอดภัย อันจะเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยให้ประชาชนผู้ใช้ยา เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าด้านยา รวมทั้งทำให้เกิดการปรับปรุงทะเบียนยาให้มีความทันสมัยตามหลักวิชาการอยู่เสมอ

คุณกำลังดู: ครม.อนุมัติในหลักการ ร่างกฎกระทรวง ต่ออายุใบสำคัญ "ขึ้นทะเบียนตำรับยา"

หมวดหมู่: การเมือง

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/politic/2593640

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด