ครม.เห็นชอบ แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 ตามยุทธศาสตร์ 20 ปี

ครม.เห็นชอบ แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 - 2570 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 17 ม.ค. 2566 ที่ผ่านมา เป็นไปตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 สอดคล้องเศรษฐกิจ

ครม.เห็นชอบ แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 ตามยุทธศาสตร์ 20 ปี

ครม.เห็นชอบ แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 - 2570 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 17 ม.ค. 2566 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เป็นไปตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 เศรษฐกิจหมุนเวียนและ BCG Model

วันที่ 2 ก.พ. 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อ 17 ม.ค. 2566 เห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ครม.ให้ความเห็นชอบเป็นต้นไป และให้ปรับชื่อแผนแม่บทดังกล่าว เป็น “แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2” ตามความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และให้ขยายระยะเวลาบังคับใช้แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560-2564 เป็นสิ้นสุดวันที่ 16 มกราคม 2566

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ต่อยอดจากแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560-2564 ที่สิ้นสุดลงในปี 2565 โดยวางเป้าหมายเพื่อสร้างบัญชีทรัพยากรแร่ที่สมบูรณ์เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบาย รวมทั้งพัฒนากลไกการกำกับ ดูแล และอำนวยความสะดวกเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากแร่ และสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารจัดการแร่ของประเทศต่อประชาชน สร้างความยั่งยืนให้แก่ระบบการบริหารจัดการแร่ของประเทศไทยสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติต่อไป

ทั้งนี้ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566- 2570) มีสาระสำคัญใกล้เคียงกับแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ฉบับแรก (พ.ศ. 2560- 2564) โดยเพิ่มรายละเอียดและการต่อยอด หรือปรับปรุงเนื้อหาของแผนให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เช่น การบริหารจัดการแร่ให้สอดคล้องกับหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียนและ BCG Model และการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในการผลิตให้มีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดย (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566- 2570) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

ดาวน์โหลด (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา (อยู่ระหว่างการปรับปรุงเพื่อจัดทำเป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อเผยแพร่ต่อไป)
คลิก https://shorturl.asia/I9V8Y

คุณกำลังดู: ครม.เห็นชอบ แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 ตามยุทธศาสตร์ 20 ปี

หมวดหมู่: การเมือง

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/politic/2619575

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด