ครม. เคาะปรับสิทธิประโยชน์ การส่งเสริมลุงทุนอุตสาหกรรมเหมืองแร่ 3 กลุ่ม

ครม.เห็นชอบหลักการนโยบายด้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่ระยะแรก ปรับมาตรการส่งเสริมการลุงทุนและสิทธิประโยชน์ 3 กลุ่ม รองรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

ครม. เคาะปรับสิทธิประโยชน์ การส่งเสริมลุงทุนอุตสาหกรรมเหมืองแร่ 3 กลุ่ม

เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 65 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีแนวโน้มความต้องการใช้แร่สูงขึ้น ทั้งแร่โลหะพื้นฐาน โลหะมีค่า แร่หายาก และแร่อุตสาหกรรมอื่นๆ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากนโยบายส่งเสริมพลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้า การส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ในปี 2563 มูลค่าเพิ่มของการทำเหมืองแร่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังประสบปัญหาเกี่ยวกับแร่ในด้านต่างๆ อาทิ ต้องพึ่งพาการนำเข้าแร่จากต่างประเทศ ขาดการวิจัยแลพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากแร่ ขาดมาตรการและแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมแหล่งวัตถุดิบในกระบวนการผลิต และขาดการลงทุนเพื่อลดผลกระทบจากการทำเหมือง

วันนี้ ครม. จึงมีมติเห็นชอบในหลักการนโยบายด้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยระยะแรกให้ปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง รวมถึงกำหนดสิทธิประโยชน์ให้เหมาะสม ซึ่งแบ่งกิจการที่ต้องการส่งเสริมออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย

1.กลุ่มกิจการสำรวจแร่
2.กลุ่มกิจการทำเหมืองแร่และหรือแต่งแร่
3.กลุ่มกิจการถลุงแร่หรือประกอบโลหกรรม

พร้อมทั้งมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และกระทรวงอุตสาหกรรม ประสานความร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการกำหนดมาตรการที่เหมาะสมต่อไป

คุณกำลังดู: ครม. เคาะปรับสิทธิประโยชน์ การส่งเสริมลุงทุนอุตสาหกรรมเหมืองแร่ 3 กลุ่ม

หมวดหมู่: การเมือง

แหล่งที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/politics/1018668

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด