ขั้นตอนการใช้งานระบบออกแบบเสียงเลือกตั้งออนไลน์ eVote เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562

"มาร่วมเป็นพลังสำคัญ..เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย"
ขอเชิญไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจำ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แทนตำแหน่งที่ว่างลง ปี 2562

ผ่านระบบออกแบบเสียงเลือกตั้งออนไลน์ eVote ที่ https://evote.cmu.ac.th
- ตรวจสอบสิทธิ์ลงคะแนนวันที่ 1 – 8 พฤศจิกายน 2562

- ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 00.01 – 16.30 น.
"มาร่วมเป็นพลังสำคัญ..เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย"