คกก.สิ่งแวดล้อม ผ่าน EIA เชื่อมเส้นทางคมนาคม แก้ปัญหาจราจรให้ประชาชน

“พล.อ.ประวิตร” นำประชุม คกก.สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ผ่าน EIA 2 โครงการ เชื่อม ถ.พรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 กับสะพานพระราม 8 และก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา แก้ปัญหาจราจร อำนวยความสะดวกประชาชน

คกก.สิ่งแวดล้อม ผ่าน EIA เชื่อมเส้นทางคมนาคม แก้ปัญหาจราจรให้ประชาชน

“พล.อ.ประวิตร” นำประชุม คกก.สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ผ่าน EIA 2 โครงการเชื่อม ถ.พรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 กับสะพานพระราม 8 และก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา แก้ปัญหาจราจรอำนวยความสะดวกประชาชน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 3 ส.ค. 2565 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการและเลขานุการ และ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ และผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาจราจร รวมถึงการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยเห็นชอบรายงาน EIA จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

โครงการเชื่อมถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 กับสะพานพระราม 8 ของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร เพื่อลดปัญหาการจราจรและเพิ่มเติมโครงข่ายถนนสายหลักระหว่างกรุงเทพมหานครกับปริมณฑลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

โครงการการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา - ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นรายละเอียด (EIA) ก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา - ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง) ของกรมทางหลวงชนบท เพื่อลดระยะเวลาการเดินทางระหว่าง จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง และอำนวยความสะดวกทางด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา

ทั้งนี้ เจ้าของโครงการต้องดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดในรายงานอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรับความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติไปดำเนินการ และนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตามขั้นตอนต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ยังได้พิจารณาเรื่องเชิงนโยบายที่สำคัญที่จะผลักดันการบริหารจัดการทั้งในด้านทรัพยากรธรรมชาติและด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดการบริหารจัดการทั้งในเชิงพื้นที่ และในภาพรวมของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชนร่วมกันรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า จำนวน 6 เรื่อง ได้แก่

1. การจัดทำดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance Index: EPI) ของประเทศไทย

2. ร่างแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)

3. การขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2559 จังหวัดพังงา พ.ศ. 2559 และจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557 รวม 3 ฉบับ ออกไปอีก 2 ปี

4. การปรับปรุงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

5. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการผู้ชำนาญการและคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2564

6. ร่างแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2565-2570)

คุณกำลังดู: คกก.สิ่งแวดล้อม ผ่าน EIA เชื่อมเส้นทางคมนาคม แก้ปัญหาจราจรให้ประชาชน

หมวดหมู่: การเมือง

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/politic/2463017

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด