คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น..

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่น.ลม วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น
โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยา