วิธีลงทะเบียนชิมช้อปใช้ ไม่ต้องรอคิวนาน

ขั้นตอนการลงทะเบียนชิมช้อปใช้รับเงินเที่ยวฟรี 1000 บาท ใครที่กำลังเจอปัญหา ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนครบ 1 ล้านคนแล้วกรุณาลงทะเบียนใหม่ในวันถัดไป หรือ ขณะนี้คุณอยู่ระหว่างการรอคิวเพื่อลงทะเบียนกรุณากดปุ่มลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง แนะนำให้ทำตามคลิปนี้ลองดู

หน้าเว็บชิมช้อปใช้ https://www.xn--b3caa1e2a7e2b0h2be.com/
ลิงค์สมัคร https://regist.xn--b3caa1e2a7e2b0h2be.com/Register/

สาเหตุที่มันขึ้นข้อความให้รอคิวอยู่ตลอดเวลามีอยู่ 2 อย่างคือ


1.รอคิวจริงๆ คนเข้าเยอะเว็บมันรับไม่ไหว
2.อาจเป็นเพราะเว็บบราวเซอร์ของเราเข้าเว็บนั้นบ่อยเกินไปทำให้มันเก็บข้อมูลไว้แล้วพอเราเข้าไปอีกมันก็เรียกข้อมูลเดิมที่มันเก็บไว้มาแสดงเพื่อความรวดเร็วในการแสดงผล

วิธีแก้คือ ถ้าคุณใช้ Google chrome ลองเปลี่ยนมาใช้ Firefox หรือ Tor Browser

คำถาม
ชิมช้อปใช้ลงทะเบียนเวลาไหน

ชิมช้อปใช้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา เที่ยงคืน เป็นต้นไป โดยปกติจะเต็มช่วงตี 3 - ตี 4 แต่ตอนนี้สิทธิ์เหลือน้อย ตี 1 ตี 2 ก็เต็มละ

ชิมช้อปใช้สแกนหน้ายืนยันตัวตนไม่ได้ ไม่ผ่านทำไง
จะมีเทคนิคบอกช่วงท้ายคลิป

กรุณาอ่านให้จบ
สาระสำคัญของมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” (มาตรการฯ)

ช่วงระยะเวลาดำเนินมาตรการฯ คือ ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการฯ คือ ผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการฯ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมบัญชีกลางกำหนด และรับชำระเงินค่าซื้อสินค้าและบริการด้วยแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”
เงื่อนไขของมาตรการฯ
ผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ภาคประชาชนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
เป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีอายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไปในวันลงทะเบียน
มีบัตรประจำตัวประชาชน
ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการฯ ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 หรือจนกว่าจะครบ 10 ล้านคน (1 คน ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการฯ และได้รับสิทธิได้เพียง 1 ครั้ง) และต้องระบุจังหวัดที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว 1 จังหวัดซึ่งต้องไม่ใช่จังหวัดที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของตนเอง ทั้งนี้ ในการพิจารณาจังหวัดที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน จะยึดถือเอาจังหวัดที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ณ เวลาที่หน่วยงานของรัฐทำการตรวจสอบข้อมูล
สมัครใช้บริการและใช้จ่ายผ่านระบบกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ (G-Wallet) ซึ่งภาครัฐได้มอบหมายให้กับบมจ.ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้ดูแล และบริหารจัดการบนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”
หลังจากลงทะเบียน และได้รับ SMS ยืนยันการเข้าร่วมมาตรการฯ แล้ว จะได้รับสิทธิประโยชน์ใน 2 ส่วน เพื่อใช้จ่ายสำหรับการท่องเที่ยวในประเทศไทย ดังนี้
G-Wallet 1 รัฐบาลสนับสนุนวงเงินจำนวน 1,000 บาทต่อคน ให้แก่ผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อเป็นสิทธิในการซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการฯ ในจังหวัดท่องเที่ยวที่ท่านได้ระบุไว้ตอนลงทะเบียน โดยวงเงินดังกล่าวจะใช้ซื้อสินค้าและบริการได้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับ SMS ยืนยันการเข้าร่วมมาตรการฯ
G-Wallet 2 กรณีที่ผู้เข้าร่วมมาตรการฯ เติมเงินของตนเองในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และใช้ซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการฯ โดยหากเป็นการจ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าที่พักรวมถึงบริการต่าง ๆ ตามปกติของที่พักนั้น ค่าซื้อสินค้าท้องถิ่น ค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือค่าบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวในท้องถิ่นนั้น เช่น สปา การเช่าพาหนะ ค่าบริการนำเที่ยวในพื้นที่ เป็นต้น จากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการฯ ที่กำหนด ในจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัดที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของตนเอง ภายใน 14 วัน ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับ SMS ยืนยันการเข้าร่วมมาตรการฯ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 รัฐบาลจะสนับสนุนเงินชดเชยเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 15 ของยอดชำระเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 4,500 บาทต่อคน (วงเงินใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน) โดยจะจ่ายเงินชดเชยคืนในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ภายในเดือนธันวาคม 2562
การใช้สิทธิ จะต้องเริ่มใช้สิทธิภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับ SMS โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
หากเริ่มใช้สิทธิ G-Wallet 1 จะสามารถใช้สิทธิ G-Wallet 1 และ 2 ได้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
หากเริ่มใช้สิทธิเฉพาะ G-Wallet 2 จะสามารถใช้สิทธิ G-Wallet 2 ได้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 แต่จะถูกตัดสิทธิ G-Wallet 1
หากไม่เริ่มใช้สิทธิทั้ง G-Wallet 1 และ 2 จะถูกตัดสิทธิทั้ง 2 สิทธิ และไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการฯ ได้อีก
ข้อยกเว้นการใช้สิทธิตามมาตรการฯ
การใช้แอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ไม่ให้ใช้ชำระค่า “น้ำมันเชื้อเพลิง”
การใช้ G-Wallet 2 ชำระค่าโดยสารเครื่องบิน ค่าขนส่งประจำทางระหว่างจังหวัด ค่าบริการนำเที่ยวที่ไม่ใช่บริการนำเที่ยวในท้องถิ่นนั้น จะไม่ได้รับการสนับสนุนเงินชดเชยตามข้อ 3.2.2

เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ ระบบจะยืนยันให้ทราบทันทีว่า ท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ภายใน 3 วันทำการ ท่านจะได้รับการยืนยันรับสิทธิทาง Email และ SMS
กรณีมีปัญหาในการลงทะเบียน การรับสิทธิ แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ติดต่อธนาคารกรุงไทย โทร. 0 2111 1144
ข้อมูลเที่ยวชิมช้อปใช้ ติดต่อ ททท. โทร. 1672