วิธีการคิดเกรดเฉลี่ยในใบรายงานผลของนักเรียน

หากเป็นข้อมูลที่ได้จากโปรแกรมทะเบียนวัดผลของศูนย์ GPA จะไม่ปัดทศนิยมตำแหน่งที่ 3 ตามหลักคณิตศาสตร์ จะใช้วิธีตัดออกเลย
เช่น 3.758 GPA จะได้เท่ากับ 3.75 หรือ 3.754 GPA เท่ากับ 3.75
ควรคิดให้เป็นเพื่อประโยชน์ของตัวนักเรียนเองครับ