HIM227 แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว จังหวัดลพบุรี

HIM227 การจัดการมรดกทางโบราณคดี
เสนอ ศาตราจารย์สายัณต์ ไพรชาญจิตร์
สมาชิก
1.นางสาว ศุภวรรณ สุธรรมฤทธิ์ 5723760368
2.นางสาว สุดธิดา อิทธาภิชัย 5723760418
3.นาย ณัฐพล แจ่มสุวรรณ 5723760434

4.นางสาว ธนิดา นิยมถาวรสิทธิ์ 5723760673
5.นางสาว กัญญาวีร์ มิตร์น้อย 5723760871
6.นาย กาณฑ์ พงษ์ประภาพันธ์ 5723761200

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: