ให้ศาลเจ้ามีมาตรการฝุ่น 2.5 จากพิธีกรรมของศาล-กทม.มอบเขตตรวจตรา

ให้ศาลเจ้ามีมาตรการฝุ่น 2.5 จากพิธีกรรมของศาล-กทม.มอบเขตตรวจตรา

ที่โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี วันที่ 4 ส.ค.65 นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัด กทม. เป็นประธานเปิดการสัมมนาและมอบนโยบายการปฏิบัติงานศาลเจ้าของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ รองปลัด กทม. มอบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานศาลเจ้า เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้พิจารณานำไปปฏิบัติ ดังนี้

1.ขอให้สำนักงานเขตประสานและขอความร่วมมือศาลเจ้าในพื้นที่ทั้งศาลเจ้าที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ และศาลเจ้าเอกชน ได้พัฒนาปรับปรุงศาลเจ้าให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม เหมาะสมกับการเป็นกุศลสถาน

2.ขอให้สำนักงานเขต หมั่นตรวจตรา ระมัดระวัง ธูป เทียน ที่จุดไหว้รูปเคารพ หรือองค์เทพ อย่าให้เกิดอัคคีภัยขึ้นในศาลเจ้าได้ รวมทั้ง มีการกำหนดมาตรการ เพื่อป้องกันฝุ่นละออง (PM 2.5) อันเกิดจากพิธีกรรมของศาลเจ้า

3.ขอให้สำนักงานเขตจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการตรวจเยี่ยมศาลเจ้าในพื้นที่ เพื่อให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อ การบริหารงาน และรับฟังปัญหาต่างๆของศาลเจ้า หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่ศาลเจ้าจัดให้มีขึ้น

ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 กำหนดให้ทางราชการมีหน้าที่คอยตรวจตรา อุดหนุน ปกปักรักษา มิให้ผู้ใดรุกล้ำเบียดเบียนที่วัด หรือที่กุศลสถานอย่างอื่น อันเป็นของกลางสำหรับมหาชน ซึ่งรวมถึงศาลเจ้าอันเป็นสถานที่ที่บุคคลทั่วไปให้ความเคารพ และกระทำพิธีกรรมตามลัทธิความเชื่อของประชาชนเชื้อสายจีน และตามกฎเสนาบดีว่าด้วยที่กุศลสถานชนิดศาลเจ้า พ.ศ.2463 กำหนดให้ทางราชการเป็นผู้ ปกปักรักษาศาลเจ้า ที่ตั้งอยู่ในที่ดินที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ ไม่รวมถึงศาลเจ้าที่ตั้งอยู่ในที่ดินของเอกชน ซึ่งในกรุงเทพมหานครมีศาลเจ้าที่อยู่ในการกำกับดูแลของทางราชการ 78 ศาลเจ้า.

คุณกำลังดู: ให้ศาลเจ้ามีมาตรการฝุ่น 2.5 จากพิธีกรรมของศาล-กทม.มอบเขตตรวจตรา

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2464887

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด