ด่วน! เลื่อนจ่ายเงินคนแก่และเบี้ยคนพิการ เดือนกันยายน 2563

#เงินคนแก่ #เงินคนพิการ

ที่มา https://www.facebook.com/666875160119751/posts/1840296006110988/

📢 ประชาสัมพันธ์

💵 เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนกันยายน 2563

💰กรมบัญชีกลาง ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินและโอนเข้าบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ภายในกำหนดเวลาภายในวันที่ 10 กันยายน 2563

❌ เนื่องจากติดขัดขั้นตอน เรื่องการจัดสรรงบประมาณ ไป-กลับ ระหว่างกรมบัญชีกลาง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

⭕️ อย่างไรก็ตาม ทั้งสองหน่วยงานอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขและเร่งรัดเวลาในการจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้มีสิทธิโดยเร็ว

✔️ถึงอย่างไรก็ตาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะแจ้งเวียน ว่า จะกำหนดวันจ่ายให้ทราบเร็วนี้ อย่างแน่นอน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: