‘จีน’ เพิ่มทุนกว่าร้อยล้านบาท เสริม ‘ไทย’ สร้าง ศก.แม่โขง-ล้านช้าง

กองทุนพิเศษภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนไทย และฟื้นฟูเศรษฐกิจอนุภูมิภาคให้กลับมาเข้มแข็ง มีภูมิต้านทานและเสริมสร้างการพัฒนาเต็มศักยภาพยุคหลัง โควิด-19

‘จีน’ เพิ่มทุนกว่าร้อยล้านบาท  เสริม ‘ไทย’ สร้าง ศก.แม่โขง-ล้านช้าง

ปีนี้กรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง (MLC)ครบรอบ 6 ปี ถือเป็นกลไกระดับอนุภูมิภาคก้าวข้ามทศวรรษ สู่การสร้างชุมชนที่มีอนาคตแห่งสันติภาพ และเจริญรุ่งเรืองให้เกิดขึ้นริมสองฝั่งแม่น้ำสายนี้ที่มีความยาว4,350 กิโลเมตร

หาน จื้อเฉียง” เอกอัครราชทูตจีน ประจำประเทศไทย กล่าวในการเปิดโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้างผ่านทางออนไลน์ว่า กรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้างได้ช่วยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาค ได้แก่ ไทย ลาว กัมพูชา เมียนมา เวียดนามและจีน รวมถึงยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนด้วย

‘จีน’ เพิ่มทุนกว่าร้อยล้านบาท เสริม ‘ไทย’ สร้าง ศก.แม่โขง-ล้านช้าง หาน กล่าวว่า ประเทศสมาชิกทั้ง 6 ประเทศมีความคล้ายคลึงทางวัฒนธรรม และยั่งลึกในมิตรภาพที่สืบทอดกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งมีมุมมองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และรักษาผลประโยชน์ด้านความมั่นคงร่วมกัน

"ไทยประเทศผู้ริเริ่มและมีความสำคัญต่อกลุ่มความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้างนับวันจะเป็นประเทศหุ้นส่วนที่มีบทบาทยิ่งขึ้น มาจนถึงขณะนี้ประเทศไทยได้รับเงินทุนสนับสนุนเพื่อนำไปพัฒนาภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างมากกว่า 10 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 300 ล้านบาท เพื่อนำใช้ในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ที่ติดแม่น้ำโขงของไทยให้มีประสิทธิภาพ"ทูตจีน กล่าวว่า

เอกอัครราชทูตจีนเชื่อมั่นว่า โครงการนี้จะช่วยบ่มเพาะความสัมพันธ์จีน-ไทยให้งอกงามยิ่งขึ้นไป และเสริมสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้ภูมิภาคแห่งนี้ เพราะแม่น้ำโขงเปรียบได้เส้นเลือดใหญ่ที่เชื่อมต่อจีน ไทยและสมาชิก MLC อยู่ร่วมกันใกล้ชิด

ในระยะ 2 - 3 ปีนี้ เราได้จัดทำความร่วมมือในเชิงยุทธศาสตร์แบบรอบด้าน เพื่อต่อสู้การแพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งปัจจุบัน มีการบูรณาการด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและควบคุม โควิด-19 หวังยกระดับการพัฒนาครั้งใหม่ ที่เน้นการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนทั้งภายในประเทศ ควบคู่กับให้ความสำคัญเศรษฐกิจหมุนเวียนภายนอกประเทศที่เกื้อกูลต่อกันสิ่งเหล่านี้จะเป็นโอกาสใหม่ให้กับกรอบความร่วมมือล้านช้างแม่โขงด้วย

จีนยินดีจะร่วมมือกับทุกหน่วยงานของไทยต่อไป รวมทั้งขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือสายแถบและเส้นทาง (BRI) ให้สอดประสานกับยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (ACMECS) ที่เป็นรากฐานที่ดีต่อการสร้างประชาคมอาเซียนตลอดจนการบรรลุเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ปี 2030 (พ.ศ.2573)

กองทุนพิเศษแม่น้ำโขงนี้ จะนำไปใช้ในโครงการภายใต้กรอบความร่วมมือ MLCมุ่งเน้น3 เสาหลักได้แก่การเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมและวัฒนธรรม ส่วนความร่วมมือสาขาย่อยมี5 ประเด็นสำคัญได้แก่ ความเชื่อมโยง ศักยภาพการผลิต ความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดน ทรัพยากรน้ำ และการเกษตรและการลดความยากจน

“อรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส” เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง และเจ้าหน้าที่อาวุโสของไทยในกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง กล่าวว่า ขอให้คำนิยามกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง คือ 5มีได้แก่1.มีวิสัยทัศน์ 2.มีประสิทธิภาพ 3.มีส่วนร่วม 4.มีพลัง และ 5.มีรูปธรรม

‘จีน’ เพิ่มทุนกว่าร้อยล้านบาท เสริม ‘ไทย’ สร้าง ศก.แม่โขง-ล้านช้าง

ซึ่งกองทุนพิเศษแม่โขงเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้ความร่วมมือนี้สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างรวดเร็วมาจนถึงปัจจุบันกองทุนดังกล่าวได้ให้การสนับสนุนทางด้านการเงินเพื่อการพัฒนาในอนุภูมิภาคมากกว่า 500 โครงการ ในจำนวนนี้ไทยได้รับงบประมาณสนับสนุนจำนวน 41 โครงการ

บางโครงการมุ่งให้ความช่วยเหลือภาคธุรกิจการค้าและการลงทุน ตลอดจนธุรกิจขนาดการและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ได้ปรับตัวให้เข้ากับยุคอี-คอมเมิร์ซ นอกจากนี้ยังมีอีกหลายโครงการที่มุ่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง นำไปพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์น้ำ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร อีกทั้งยังมีอีกหลายโครงการที่เน้นส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการฝึกอาชีพเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ริมฝั่งโขงได้หลุดพ้นจากความยากจนและพัฒนาทักษะคนรุ่นใหม่ให้ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย และอนุภูมิภาค

ล่าสุด กองทุนฯได้ประกาศให้การสนับสนุนโครงการกับไทยเพิ่มอีก 13 โครงการให้กับ 5 หน่วยงานที่มีมูลค่ากว่า 4 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 120 ล้านบาท โดยเชื่อว่าโครงการดังกล่าว จะช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนไทยและมีส่วนช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคให้กลับมาเข้มแข็ง มีภูมิต้านทานและเสริมสร้างการพัฒนาเต็มศักยภาพยุคหลัง โควิด-19

‘จีน’ เพิ่มทุนกว่าร้อยล้านบาท เสริม ‘ไทย’ สร้าง ศก.แม่โขง-ล้านช้าง

อรุณรุ่ง กล่าวด้วยว่า กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้ประสานงานหลักในภาพรวมของไทยในกรอบแม่โขง-ล้านช้าง รวมทั้งกรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอื่นๆ พร้อมร่วมมือกับประเทศสมาชิกได้ขับเคลื่อนความร่วมมือและรับมือกับปัญหาความท้าทายข้ามพรมแดนแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อให้อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงที่เปรียบเสมือน “บ้านของเรา” ได้อยู่ร่วมกันอย่างผาสุกเพราะเราดื่มน้ำจากลำน้ำเดียวกันและเป็นครอบครัวเดียวกัน

“จุฬามณี ชาติสุวรรณ” รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นเครื่องเตือนใจให้รู้ว่าไม่มีประเทศใดสามารถรับมือกับความท้าทายที่ไร้พรมแดน และไม่มีประเทศใดแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติได้เพียงประเทศเดียว และไม่มีประเทศใดร่ำรวยได้ โดยไม่เชื่อมโยงและไม่เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่คุณค่าโลก เช่นเดียวกันโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน ความไม่แน่นอน วิกฤติซ้อนวิกฤติครั้งแล้วครั้งเล่า ดังนั้น ประเทศในอนุภูมิภาคยิ่งจำเป็นต้องร่วมมือฟื้นฟูภูมิภาคให้กลับมามีศักยภาพเหมือนปกติ มีความปลอดภัยและใส่ใจในสิ่งแวดล้อมมากกว่าเดิม ที่สำคัญต้องเรียนรู้ใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาแม่น้ำโขงให้มากขึ้นอีกหลายเท่า

ในตอนท้ายจุฬามณีกล่าวว่า กรอบความร่วมมือนี้ถือเป็นความท้าทาย ในการแข่งขันที่นำชัยชนะเพื่อความสร้างสรรค์ และทำประโยชน์ให้กับทุกประเทศบนพื้นฐานของกฎกติกาความเท่าเทียม และความจริงใจ เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันในอนุภูมิภาคแห่งนี้

‘จีน’ เพิ่มทุนกว่าร้อยล้านบาท เสริม ‘ไทย’ สร้าง ศก.แม่โขง-ล้านช้าง

คุณกำลังดู: ‘จีน’ เพิ่มทุนกว่าร้อยล้านบาท เสริม ‘ไทย’ สร้าง ศก.แม่โขง-ล้านช้าง

หมวดหมู่: ต่างประเทศ

แหล่งที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/world/1000441

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด