เช็กที่นี่ ประกาศผลสอบ ก.พ. วัดความรู้ความสามารถทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ประกาศผลสอบ ก.พ. วัดความรู้ความสามารถทั่วไป 2564 แล้ว เช็กได้ที่นี่ทั้ง 12 ศูนย์สอบ

เช็กที่นี่ ประกาศผลสอบ ก.พ. วัดความรู้ความสามารถทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนประกาศผลสอบ ก.พ. วัดความรู้ความสามารถทั่วไป 2564 แล้ว เช็กได้ที่นี่ทั้ง 12 ศูนย์สอบ


วันที่ 4 ส.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. เปิดสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2564 นั้นล่าสุดได้มีการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2564จำนวนทั้งสิ้น 11,347 ราย โดยเรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบ แยกตามศูนย์สอบ

(คลิกที่นี่)

โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อทั้งหมดทั้ง 12 ศูนย์ คือ

 • ศูนย์สอบ กรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • ศูนย์สอบ ปทุมธานี
 • ศูนย์สอบ พระนครศรีอยุธยา
 • ศูนย์สอบ ราชบุรี
 • ศูนย์สอบ ชลบุรี
 • ศูนย์สอบ เชียงใหม่
 • ศูนย์สอบ พิษณุโลก
 • ศูนย์สอบ นครราชสีมา
 • ศูนย์สอบ อุบลราชธานี
 • ศูนย์สอบ ขอนแก่น
 • ศูนย์สอบ สุราษฎร์ธานี
 • ศูนย์สอบ สงขลา

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปทราบว่า

1. หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ สำนักงาน ก.พ. สามารถใช้ได้ตลอดไป เว้นแต่ ก.พ. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

2. หนังสือรับรองผลการสอบ ในระดับวุฒิการศึกษาที่สูงกว่า สามารถนำไปใช้ในการสอบแข่งขันในระดับวุฒิการศึกษาที่ต่ำกว่าได้

3. หนังสือรับรองนี้ สามารถใช้ในการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือสามัญในส่วนราชการต่างๆ ในตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครของส่วนราชการนั้นกำหนดว่า คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป โดยหนังสือรับรองฉบับนี้จะมีผลใช้ได้ต่อเมื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551และต้องสำเร็จการศึกษาตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบ หรือสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา2564

4. ผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. สามารถพิมพ์หนังสือรับรอง ผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ได้ทางเว็บไซต์ http://fob2.ocsc.go.th และ http://job.ocรc.g0.th หัวข้อ "พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป" โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อม password เพื่อยืนยันสถานะผู้สอบผ่านได้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป


5. เมื่อส่วนราชการใดประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ โดยรับสมัครจากผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ให้ผู้ที่สอบผ่านซึ่งมีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครไปยื่นใบสมัครสอบ โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ที่พิมพ์จากเว็บไชต์ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องแล้วไปแสดงต่อส่วนราชการนั้นๆ


6. สำนักงาน ก.พ. จะออกหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ให้ตาม ชื่อ - นามสกุล ที่ผู้สมัครสอบบันทึกข้อมูลการสมัครสอบไว้เดิม หากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล หลังการสมัครสอบให้แนบเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล พร้อมกับหนังสือรับรองผล การสอบผ่านดังกล่าว เพื่อยื่นสมัครสอบที่ส่วนราชการที่ประกาศรับสมัครสอบได้

7. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ตามประกาศสำนักงาน ก.พ. ฉบับนี้ ก็จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้

8. ผลการสอบถือเป็นโมฆะ เมื่อ
- เลขประจำตัวประชาชนของผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ไม่ตรงกับ เลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
- ผู้สอบผ่านไม่สำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2564
- ผู้สอบผ่านเป็นผู้กระทำการทุจริตในการสอบตามประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564

คุณกำลังดู: เช็กที่นี่ ประกาศผลสอบ ก.พ. วัดความรู้ความสามารถทั่วไป

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/2464406

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด