จี้ปลดกฎเกณฑ์เก่าปิดกั้นการสอนครู

จี้ปลดกฎเกณฑ์เก่าปิดกั้นการสอนครู

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) อนุกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เปิดเผยว่า อุปสรรคการผลิตและพัฒนาครูปัจจุบันเป็นผลที่เกิดจากวิกฤติสองระลอกคือ การปรับตัวเข้าสู่ศตวรรษใหม่ที่โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และยังต้องเผชิญกับโควิด-19 ขณะเดียวกันเด็กยุคนี้เติบโตมากับโลกเสมือนจริง ไม่ได้ออกมาเผชิญโลกกว้างเท่าที่ควรจะเป็น เมื่อครูต้องปรับตัวด้วยการพัฒนาทักษะใหม่ จึงต้องทบทวนการฝึกหัดครูใหม่ ส่งผลไปถึงเรื่องหลักสูตรและการประเมินจากเดิมที่ผลิตครูเพื่อสอนในห้องเรียนมาเป็นการสอนออนไลน์

นอกจากนี้ยังพบปัญหาเชิงระบบคือความต้องการครูและการผลิตครูแต่ละปีมีจำนวนที่ไม่สมดุลกัน เป็นเรื่องที่ต้องเร่งแก้ปัญหา นโยบายที่เป็นคานงัดสำคัญในการแก้ปัญหาดังกล่าว ได้แก่ 1.การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะครูในโรงเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา ด้วยการวัดทั้งมิติเชิงปริมาณและคุณภาพ คำนวณเกณฑ์การจัดสรรจากจำนวนเด็กนักเรียน จำนวนครูที่เกษียณในแต่ละปี รวมถึงอัตราส่วนของครูต่อเด็กในแต่ละโรงเรียน 2.การออกหลักเกณฑ์การประเมินครูใหม่ ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดภาระด้านเอกสารการประเมิน และ 3.การออกหลักเกณฑ์สำหรับสายสนับสนุนครู ที่กำหนดให้ทุกโรงเรียนจะต้องมี เพื่อลดภาระนอกเหนือจากการสอนในห้องเรียน

“แม้มีครูกลุ่มที่มีทักษะการเรียนรู้สูง พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆ แต่กฎเกณฑ์เก่าๆยังเป็นสิ่งปิดกั้นและเหนี่ยวรั้งครูเอาไว้ เป็นโจทย์ที่ต้องช่วยกันปลดออก ทั้งลดภาระที่เกินจำเป็นเพื่อคืนครูสู่ห้องเรียน ปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้ยืดหยุ่นในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงหน่วยปฏิบัติต้องมีผู้บริหารที่กล้าตัดสินใจและมีความรู้ความเชี่ยวชาญกับเรื่องที่กำลังดำเนินงาน สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับทั้งครู ผู้ปกครอง และนักเรียนที่อาจเกิดความกังวลจากการปรับตัวสู่ความเปลี่ยนแปลง” รศ.ดร.ประวิตกล่าว.

คุณกำลังดู: จี้ปลดกฎเกณฑ์เก่าปิดกั้นการสอนครู

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/2374157

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด