"บิ๊กรอย-บิ๊กหลวง" จ่อคิกออฟชุมชนยั่งยืน แก้ปัญหายาเสพติด 1-3 มิ.ย.นี้

"บิ๊กรอย-บิ๊กหลวง" จ่อคิกออฟชุมชนยั่งยืน แก้ปัญหายาเสพติด 1-3 มิ.ย.นี้

"บิ๊กรอย-บิ๊กหลวง" นั่งหัวโต๊ะถกโครงการชุมชนยั่งยืน แก้ไขปัญหายาเสพติดครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ พื้นที่นครบาลและภูธรภาค 1-9 จำนวน 1,483 หมู่บ้าน/ชุมชน โดยเริ่ม Kick off พร้อมกันทั่วประเทศ 1-3 มิ.ย.นี้

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 25 พ.ค. 65 เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. มอบหมายให้ พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร.(ปป.) และผอ.ศอ.ปส.ตร. พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ รอง จตช.(ช่วยเหลืองาน ปป.) และรองผอ.ศอ.ปส.ตร.ประชุมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานกับทุกหน่วยปฏิบัติ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน ในการดำเนินโครงการดำเนินงานชุมชน เนื่องจากผู้ใช้ ผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัด ยังขาดภูมิคุ้มกันทางใจ ขาดความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ และกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำอีก สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงจัดให้มีการประชุมชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ กับทุกหน่วยปฏิบัติ ในพื้นที่ต้นแบบของสถานีตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล และตำรวจภูธรภาค 1-9 จำนวน 1,483 หมู่บ้าน/ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน ในการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดพล.ต.ท.ภาณุรัตน์ กล่าวว่า จากนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โดยให้ถือว่าผู้เสพ คือ ผู้ป่วยเพื่อเป็นการลดอุปสงค์หรือจำนวนผู้ติดยาเสพติดในประเทศให้ลดลง สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล และตำรวจภูธรภาค 1-9 จำนวน 1,483 หมู่บ้าน/ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน ในการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน เพื่อลดจำนวน และทำให้ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดหมดไปจากชุมชน/หมู่บ้าน อย่างเป็นระบบและยั่งยืนซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน โดยเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เข้าใจ และตระหนักถึงปัญหาพิษภัยของยาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง อีกทั้งยังถือเป็นต้นเหตุของปัญหาอาชญากรรมอื่นๆ ประกอบกับปัจจุบันการเสพยาเสพติดถือเป็นการเจ็บป่วย โรคสมองติดยาซึ่งเป็นภัยร้ายแรงต่อสุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ

ดังนั้น การบำบัดรักษาและการช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดย่อมต้องพิจารณาหลายมิติแบบองค์รวม เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้าน ซึ่งจากการดำเนินการที่ผ่านมา พบว่า ผู้ใช้/ผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัด ยังขาดภูมิคุ้มกันทางใจ ขาดความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ และกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำอีก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้มีโครงการฯ ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมุ่งเน้นการบำบัดโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเพื่อให้เกิดการบำบัดฟื้นฟูใกล้บ้าน หรือภายในชุมชนอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้ผ่านการบำบัดอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างสงบสุข ภายใต้ทิศทางการเปลี่ยนแปลงในระดับสากลเป็นไปตามหลักการสาธารณสุข สิทธิมนุษยชนและเป็นไปตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 โดยมีกระบวนการตั้งแต่การค้นหา คัดกรอง บำบัด ฟื้นฟู และติดตาม ดูแล ช่วยเหลือโดยกลไกการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

เพื่อเป็นสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานและเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน ในการดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 จึงมีการจัดการประชุมชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนขึ้นในวันนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องได้มาร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนและแนวทางการดำเนินการในพื้นที่ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมาย ยาเสพติด พ.ศ.2564 เพื่อบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดให้กับชุมชน/หมู่บ้านเป้าหมาย ในการดำเนินการโครงการจะเริ่ม Kick off พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 1-3 มิถุนายน นี้.

คุณกำลังดู: "บิ๊กรอย-บิ๊กหลวง" จ่อคิกออฟชุมชนยั่งยืน แก้ปัญหายาเสพติด 1-3 มิ.ย.นี้

หมวดหมู่: อาชญากรรม

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/crime/2401736

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด