ALL วิกฤติสภาพคล่องหนักจ่ายหุ้นดอกเบี้ยกู้แค่ 10 ล้านบาทไม่ไหว กระทบผู้ถือ 573 ราย

ALL วิกฤติสภาพคล่องหนักจ่ายหุ้นดอกเบี้ยกู้แค่ 10 ล้านบาทไม่ไหว กระทบผู้ถือ 573 ราย

ออลล์ อินสไปร์ ส่งสัญญาณอันตราย ผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ 10 ล้าน กระทบผู้ถือหุ้นกู้ 573 คน พบก่อนหน้านี้ออกหุ้นกู้ดอกเบี้ยสูง 7% 9 เดือนแรกขาดทุนหนัก แถมพยายามเพิ่มทุนหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จ


นายธนากร ธนวริทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า ตามที่ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ครบกําหนด ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอน” หรือ หุ้นกู้รุ่น ALL 244A ของบริษัท ได้ครบกําหนดชําระดอกเบี้ยงวดที่ 5 จํานวน 10,651,495.04 บาท ในวันที่ 3 มกราคม 2566


ซึ่งบริษัทมีหน้าที่จะต้องชําระดอกเบี้ยหุ้นกู้ในวันดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกําหนดสิทธิ แต่บริษัทไม่สามารถชําระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในวันครบกําหนดชําระดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ในการผิดนัดชำระหุ้นกู้ ALL 244A นั้นมีมูลค่าการเสนอขายอยู่ที่ 709,900,000 บาท โดยมีกำหนดครบการไถ่ถอน 1 เม.ย. 2567 อัตราดอกเบี้ย 7% ต่อปี โดยสาเหตุการผิดนัดชำระหนี้ครั้งนี้มาจากบริษัทขาดสภาพคล่อง กระแสเงินสดหมุนเวียนไม่เพียงพอ โดยมีผู้ถือหุ้นกู้ทั้งสิ้น 573 ราย ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุทธยา จำกัด (มหาชน)


ทั้งนี้ การผิดนัดชำระหุ้นกู้ดังกล่าว จึงถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกําหนดสิทธิ ในการนี้ ข้อ 11.2 ของข้อกําหนดสิทธิ กําหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)) อาจใช้ดุลพินิจตามที่เห็นสมควรโดยฝ่ายเดียว ดําเนินการเรียกร้องให้บริษัทชําระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือ ดําเนินการฟ้องร้องเอากับบริษัท หรือ อาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ภายใน 45 วัน นับแต่ได้รู้ถึงเหตุผิดนัดนั้น เพื่อขอมติในการดําเนินการเรียกร้องให้บริษัทชําระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือดําเนินการฟ้องร้องเอากับบริษัท หากเกิดความเสียหายขึ้น


อย่างไรก็ตาม การผิดนัดชําระดอกเบี้ยข้างต้นยังไม่มีผลให้บริษัทต้องชําระหนี้ตามหุ้นกู้ทั้งหมด ซึ่งยังไม่ถึงกําหนดชําระโดยพลัน (Call Default) ในทันที เนื่องจากจะต้องมีการดําเนินการตามที่กําหนดในข้อ 11.3 ของข้อกําหนดสิทธิต่อไป ซึ่งข้อ 11.3 กําหนดว่า เมื่อเกิดเหตุผิดนัดข้างต้น ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใช้ดุลพินิจของตนพิจารณาเห็นสมควรภายใน 15 วัน นับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด เว้นแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้ส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 15 วัน นับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายราย ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวภายใน 45 วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด


ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือแจ้งไปยังบริษัทให้ชําระหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกําหนดชําระโดยพลัน โดย ระบุเหตุผิดนัดที่เกิดขึ้นนั้นด้วย (“หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน”) ภายใน 5 วันทําการ นับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาพิจารณาตามข้อ (1) หรือนับแต่วันได้รับหนังสือร้องขอตามข้อ (2) หรือนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติตาม ข้อ (3) แล้วแต่กรณี
หากเหตุผิดนัดนั้นยังคงดํารงอยู่จนถึงเวลาที่หนังสือเรียกให้ชําระหนี้โดยพลันส่งถึงหรือถือว่าส่งถึงบริษัทแล้ว ให้ถือว่า หนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกําหนดชําระเป็นอันถึงกําหนดชําระโดยพลันและบริษัทจะต้องชําระเงินต้นคงค้างทั้งหมด ภายใต้หุ้นกู้ พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามข้อกําหนดสิทธิที่คํานวณจนถึงขณะนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายในกําหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังบริษัทให้ทําการชําระดังกล่าว

9 เดือนแรกขาดทุนหนัก


สำหรับผลการดำเนินงาน 9 เดือนแรกของปี 2565 ของ ALL นั้น พบว่า บริษัทมีรายได้รวม 616.65 ล้านบาท ลดลง 41.79% จากปีก่อน ผลจากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลง เนื่องจากของการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ส่งผลให้รายได้ของกำลังซื้อที่ลดลง และมีการแข่งขันรุนแรงมากขึ้น กลุ่มบริษัทจึงได้มีการปรับกลยุทธ์ด้านกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยการลดราคาเพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อขาย และเร่งระบายสต๊อกสินค้า อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทยังคงให้ความสําคัญในการบริหารสินค้าคงเหลืออยางมีประสิทธิภาพและระมัดระวังเพื่อรักษาสภาพคล่องให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด กดดันให้บริษัทขาดทุน 394 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ขาดทุน 142 ล้านบาท

พยายามเพิ่มสภาพคล่องแต่ไม่สำเร็จ


อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่าบริษัทพยายามเพิ่มสภาพคล่องของบริษัทหลายครั้ง โดยมีการเสอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดถึง 6 ครั้ง และมีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate จำนวน 144,551,571 หุ้น ก่อนที่วันที่ 19 ธ.ค. 65 ได้มีการประกาศการเพิ่มทุนแบบ General Mandate จะมีการยกเลิก เนื่องจาก ราคาที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในราคา 0.32 บาทนั้น ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ (Par) ที่ราคาหุ้นละ 0.50 บาท และไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 52 ว่าด้วยกรณีที่บริษัทฯ จะต้องมีการขาดทุนสะสม และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนได้

คุณกำลังดู: ALL วิกฤติสภาพคล่องหนักจ่ายหุ้นดอกเบี้ยกู้แค่ 10 ล้านบาทไม่ไหว กระทบผู้ถือ 573 ราย

หมวดหมู่: การลงทุน

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/business/investment/stockexchange/2593900

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด