60 ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค JOURNEY OF THE LIGHT

เพราะแสงสว่างไม่ใช่เพียงความสว่างไสวจากหลอดไฟเท่านั้น แต่ยังรวมถึง
ความหวัง ความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี อันเป็นแสงสว่างภายในใจของ
ผู้ใช้ไฟฟ้าอีกด้วย การกำเนิดไฟฟ้าในประเทศไทยจึงได้เปลี่ยนวิถีชีวิต
ของพวกเราไปตลอดกาล