28 มี.ค. 64 การเลือกตั้งนายกเล็กนครลำปาง และสมาชิกสภาฯ ค่อนข้างคึกคัก ประชาชนทยอยใช้สิทธิต่อเนื่อง

บรรยากาศการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง ในช่วงเช้าของวันนี้ 28 มีนาคม 2564 ค่อนข้างคึกคัก โดยพบว่าในแต่ละหน่วยเลือกตั้งที่ได้จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ประชาชนผู้มีสิทธิในเขตพื้นที่ต่างตื่นตัวให้ความสนใจทยอยเดินทางออกจากบ้าน นำเอกสารหลักฐานสำคัญมาแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอใช้สิทธิออกเสียงหย่อนบัตรลงคะแนนกันแต่เช้า นับตั้งแต่เริ่มเปิดหีบเลือกตั้ง ในขณะที่การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง ทั้ง 4 เขตเลือกตั้ง ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเปิดหน่วยเลือกตั้งให้ประชาชนเข้ามาลงคะแนนเสียงได้ครบทุกหน่วย
โดยในการลงคะแนนเสียงช่วงเช้านับแต่เริ่มทำการเปิดหีบลงคะแนน 08.00 น. เป็นต้นมา หลังจากการเคารพธงชาติเสร็จ คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้ทำการประกาศเปิดหีบเลือกตั้ง ให้ประชาชนผู้มีสิทธิได้แสดงตนทำการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ซึ่งก็ได้มีประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงต่างทยอยเดินทางมาทำการตรวจสอบรายชื่อและลำดับผู้มีสิทธิจากบัญชีรายชื่อ ที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการติดประกาศไว้บนบอร์ดหน้าหน่วยเลือกตั้ง โดยเฉพาะที่เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 3 อาคารหอประชุมอำเภอเมืองลำปาง ตำบลหัวเวียง ได้มีประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงในกลุ่มวัยทำงาน และกลุ่มผู้ใหญ่วัยกลางคน รวมไปจนถึงกลุ่มผู้สูงอายุ ได้ออกมาตรวจสอบรายชื่อพร้อมกับนำบัตรประจำประชาชนมาแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขอรับบัตรเลือกตั้งนำไปกากบาทลงคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครที่ตนชื่นชอบภายในคูหากันอย่างต่อเนื่อง และที่หน่วยเลือกตั้งเขตนี้เป็นหน่วยเลือกตั้งที่มีบุคคลสำคัญมีรายชื่ออยู่ในบัญชีผู้มีสิทธิลงคะแนนด้วย คือ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มีรายชื่ออยู่ในหน่วยเลือกตั้ง ลำดับที่ 117
ซึ่งในช่วงเช้าหลังการเปิดหีบเลือกตั้งเวลาประมาณ 08.50 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เดินทางออกจากจวนที่พักมายังหน่วยเลือกตั้งทำการตรวจเยี่ยมดูความเรียบร้อยภายในหน่วย และได้ทำการยื่นบัตรแสดงตนขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงตามลำดับ โดยหลังเสร็จสิ้นจากการลงคะแนนเสียง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เดินออกมาจากหน่วยเลือกตั้งด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้ม และได้กล่าวถึงการเลือกตั้งครั้งนี้ว่า การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง ถือเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากเทศบาล เป็นหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชน ทั้งยังเป็นหน่วยงานหลักระดับต้นๆ ที่จะต้องทำหน้าที่ในการบริหารพัฒนาชุมชนท้องถิ่น รวมถึงคอยช่วยเหลือดูแลทุกข์สุขให้กับพี่น้องประชาชนในทุกๆ เรื่องแม้ในยามที่ต้องประสบกับปัญหาภัยพิบัติต่างๆ ดังนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้จึงถือเป็นหน้าที่ของพี่น้องประชาชนทุกคนที่จะต้องช่วยกันเลือกคนดี คนเก่งเข้าไปบริหารหน่วยงานองค์กรเพื่อจะได้ช่วยกันพัฒนาท้องถิ่นของจังหวัดลำปางให้เจริญก้าวหน้าต่อไป พร้อมกับกล่าวเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนได้ออกมาใช้สิทธิใช้เสียงกันให้มากๆ อย่างน้อยให้เกินร้อยละ 70 ขึ้นไป
ด้านนายธิติพล ทศรฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ซึ่งได้ออกตรวจเยี่ยมดูแลความเรียบร้อยของหน่วยเลือกตั้งต่างๆ ภายในเขตพื้นที่จังหวัด ได้กล่าวว่า ในเช้าที่ผ่านมาการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีฯ และสมาชิกสภาเทศบาล ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง ทั้งเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด 43 แห่ง ได้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเปิดหน่วยเลือกตั้งให้ประชาชนเข้าลงคะแนนเสียงได้ครบทุกหน่วยทุกพื้นที่ แม้ในช่วงนี้จะยังอยู่ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 "COVID-19" แต่ทุกหน่วยเลือกตั้งได้มีการตั้งจุดคัดกรองอย่างเข้มงวด จึงมั่นใจได้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้พี่น้องประชาชนจะปลอดภัยจากโรคติดต่ออย่างแน่นอน สำหรับในส่วนการเลือกตั้งเนื่องจากครั้งนี้ประชาชนได้ใช้เวลารอคอยมานานร่วมเกือบ 10 ปี จึงคาดว่าตลอดทั้งวันของวันนี้น่าจะมีพี่น้องประชาชนชาวลำปางที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลทั้ง 43 แห่งทั่วจังหวัด จะออกมาใช้สิทธิลงคะแนนกันเป็นจำนวนมาก รวมแล้วไม่น่าน้อยกว่าร้อยละ 60 ถึง ร้อยละ 70 ส่วนผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการในทุกพื้นที่ คาดว่าจะทราบผลได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. ของวันนี้