ประวัติรัฐธรรมนูญ คือ ประวัติศาสตร์การเมืองไทย

รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบ­การปกครองของประเทศ ซึ่งตั้งแต่บรรพบุรุษไทยได้ต่อสู้เพื่อรัฐ­ธรรมนูญในปี 2475 เป็นต้นมา ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญแล้วทั้งสิ้น 19 ฉบับ ส่วนใหญ่มีที่มาจากเผด็จการทหารโดยมีชนชั้­นนำอยู่เบื้องหลัง น้อยฉบับจะมีที่มาจาก "ประชาชน" ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย ทั้งนี้ แสดงถึงการ "ขาดเสถียรภาพทางการเมือง" และ "ความต่อเนื่องในการพัฒนาประเทศ"­

ประวัติ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ที่มา : รายการกรองสถานการณ์ ออกอากาศวันที่ 10 ธันวาคม 2551

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: