วันดินโลก 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมุ่งมั่นแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาประชาชนไทยและทั่วโลก UN จึงได้ประกาศให้ วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันดินโลก ... ซึ่งในปี 2561 นี้ ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมพร้อมจัดมหกรรมวันดินโลก 2561 ทั่วประเทศ