พระวาจาของพระเจ้าประจำวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2018

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
บทเทศน์ Lectio Divina โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: