เพลง World Soil Day วันดินโลก ศิลปิน เก้า กรุงเก่า

บทเพลงที่กล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดถลยเดช ที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ได้กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันดินโลก” เพื่อสดุดีพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงตระหนักในการพัฒนาดินอย่างต่อเนื่องและยาวนาน และมีหนึ่งประโยคที่ประชาชนคนไทยหลายคนยังไม่รู้ว่าครั้งหนึ่งในหลวงทรงเคยตรัสว่า “อย่าจำตัวฉัน แต่ให้จำประโยชน์ที่ฉันทำ” ซึ่งเราชาวไทยรู้ดีว่า พระองค์ทรงเป็นยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์