ประวัติประเพณีตักบาตรเทโว วันพระพุทธเจ้าเปิดสามโลก

เทโวโรหณะ แปลว่า การเสด็จลงจากเทวโลก (ของพระพุทธเจ้า) เป็นเหตุการณ์ตอนหนึ่งของพระพุทธเจ้า คือในพรรษาที่ 7 ได้เสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนเทวโลกคือบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อแสดงธรรมโปรดพุทธมารดา ครั้นถึงวันมหาปวารณา เสด็จลงจากเทวโลกในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ตำนานเล่าว่า พระอินทร์ทรงนิมิตบันได 3 อย่างถวาย คือ บันไดทอง บันไดแก้วมณี บันไดเงิน หัวบันไดพาดอยู่ที่ยอดเขาสิเนรุ เชิงบันไดอยู่ที่ประตูเมืองสังกัสสนคร เวลาเสด็จลงทรงใช้บันไดแก้วมณี เหล่าเทวดาลงทางบันไดทอง เหล่ามหาพรหมลงทางบันไดเงิน เรียกการเสด็จครั้งนั้นว่า เทโวโรหณะ เหตุการณ์ในพุทธประวัติ พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาแก่ประชาชนอยู่เป็นประจำ ณ นครสาวัตถี จนมีประชาชนจำนวนมากหันมาเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา จึงเป็นเหตุทำให้เหล่าเดียรถีย์เสื่อมลง (เดียรถีย์ หมายถึง นักบวชประเภทหนึ่งมีมาก่อนพระพุทธศาสนาและเป็นปฏิปักษ์ต่อพระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง มีพุทธบัญญัติว่า หากเดียรถีย์จะมาขอบวชในพระพุทธศาสนาต้องมารับการฝึก เพื่อตรวจสอบว่ามีความเลื่อมใสแน่นอนเสียก่อน เรียกว่า ติตถิยปริวาส) พวกเดียรถีย์เดือดร้อนจึงคิดหาวิธีที่จะทำลายพระพุทธศาสนาโดยการกล่าวร้ายพระพุทธเจ้า สาวก แต่ประชาชนก็ยังเลื่อมใสศรัทธาเหมือนเคย ในที่สุดเดียรถีย์จึงใช้อุบายทำลายพระพุทธศาสนาโดยการใช้พุทธบัญญัติที่ว่า “พระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกสิ้นท่าหมดอิทธิฤทธิ์ แล้วงดการแสดง ตรงข้ามกับเหล่าคณาจารย์เดียรถีย์ ซึ่งมีปาฏิหาริย์อบรมมั่นคงเต็มที่และมีความพร้อมที่จะแสดงให้เห็นได้ทุกเมื่อ ถ้าไม่เชื่อก็เชิญพระพุทธเจ้ามาแสดงปาฏิหาริย์แข่งกันก็ย่อมได้ เพื่อพิสูจน์ว่าใครจะเก่งกว่าใคร “ ฝ่ายพระพุทธเจ้าและสาวกก็เงียบเฉย เดียรถีย์จึงกล่าวร้ายหนักอีกว่า “พระพุทธเจ้าไม่มีความสามารถในการแสดงอิทธิฤทธิ์” เมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบจึงคิดใคร่ครวญและตัดสินใจที่จะแสดงปาฏิหาริย์ให้พวกเดียรถีย์ได้ประจักษ์เพื่อไม่ให้พระพุทธศาสนาโดนย่ำยี โดยพระองค์ได้ประกาศว่าจะแสดงยมกปาฏิหาริย์ ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ณ ใต้ต้นมะม่วง เมื่อฝ่ายเดียรถีย์รู้ ความดังนั้นจึงแบ่งพวกให้ไปทำลายต้นมะม่วงทุกต้นในเมืองสาวัตถี อีกพวกก็ช่วยกันสร้างมณฑปเพื่อแสดงปาฏิหาริย์ของตน และประกาศให้ประชาชนมาชมความล้มเหลวของพระพุทธองค์ เมื่อถึงกำหนดก็เกิดพายุใหญ่ทำให้มณฑปของเดียรถีย์พังหมดสิ้นส่วนพระพุทธเจ้ายังมิได้แสดงปาฏิหาริย์แต่อย่างใด ในวันนั้นเอง คนเฝ้าพระราชอุทยานของพระเจ้าปเสนทิโกศล ชื่อว่า นายคัณฑะ ได้ถวายมะม่วงผลหนึ่งแก่พระพุทธเจ้าเนื่องจากมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธองค์ พระพุทธองค์จึงสั่งให้พระอานนท์นำมะม่วงไปทำน้ำปานะ (ปานะ หมายถึง น้ำ ของสำหรับดื่ม) มาถวายและเอาเมล็ดมะม่วงวางบนดิน เมื่อทรงฉันน้ำปานะเสร็จ ก็ทรงล้างพระหัตถ์โดยให้น้ำรดลงบนเมล็ดมะม่วง ทันใดนั้นเอง ก็กลายเป็นต้นมะม่วงที่งอกเงยขึ้นมาและต้นใหญ่ หลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็แสดงปาฏิหาริย์เนรมิตช่อไฟ ช่อน้ำเนรมิต บุคคลที่เหมือนพระองค์ทุกประการ ทรงแสดงธรรม จงกรม พระพุทธนิมิตให้ประชาชนได้ประจักษ์แก่สายตาจึงเกิดความเลื่อมใสศรัทธาโดยทั่วกัน วันรุ่งขึ้นเป็นวันเข้าพรรษา พระองค์ประกาศว่าจะไปจำพรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อเทศนาโปรดเทพบุตร อดีตพระนางสิริมหามายา พระพุทธมารดา เพื่อเป็นการสนองพระคุณ ดังนั้นพระองค์จึงได้เทศนาพระอภิธรรมปิฎกโปรดพระพุทธมารดาในช่วงเข้าพรรษา 3 เดือน เมื่อถึงวันออกพรรษาพระพุทธองค์จึงเสด็จกลับสู่โลกมนุษย์ทางประตูเมืองสังกัสสนคร เป็นการลงจากเทวโลก (เทโวโรหณะ) เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 แล้ว ในวันรุ่งขึ้น (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11) ประชาชนต่างพร้อมใจกันมารับเสด็จและนำอาหารมาเพื่อทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก ประชาชนบางพวกอยู่ห่างไม่สามารถที่จะถวายอาหารใส่ลงบาตรได้ จึงนำข้าวสาลีมาปั้นเป็นก้อนแล้วโยนใส่ลงในบาตร จนกลายมาเป็นประเพณีนิยมที่ว่าจะต้องทำข้าวต้มลูกโยนซึ่งเป็นข้าวเหนียวห่อด้วยใบมะพร้าวไว้หางยาวเพื่อไว้ใส่บาตรในวันเทโวโรหณะ

29 ความคิดเห็น:

Podam Teppodam
Podam Teppodam:
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมและเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาโดยจำพรรษาอยู่ ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เป็นเวลา ๑ พรรษา (พระพุทธเจ้าเสด็จโปรดพระมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึง 3 เดือน
100ปี(1200 เดือน) ในโลกมนุษย์ = 1วัน หรือ24 ชั่วโมง(1440นาที) บนสวรรค์ชั้นดาวดึง
3 เดือนในโลกมนุษย์ = 1440/1200*3 = 3.6 นาที....แสดงว่าพระพุทธเจ้าเสด็จโปรดพระมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึง = 3.6 นาที) เหรอ ?
ต้องใจ 88
ต้องใจ 88:
วันนั้น เมื่อสัตว์ทั้งหลายได้เห็นอัศจรรย์แห่งพระพุทธานุภาพแล้วที่ทรงเปิดโลกทั้ง3 เหล่าสัตว์ทั้งหลายที่ได้มองเห็นกันทั้ง หมด ทั้งสามโลก คือ สวรรค์ มนุษย์ สัตว์นรก แม้แต่มดตัวเล็กๆก็ได้อธิษฐานจิตหวังเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันทุกตัว ทุกตน
joy pak
joy pak:
วันนี้ไปตักบาตรเทโวแล้วเจ้าค่ะ กราบสาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ พร้อมทั้งทำบุญปล่อยปลาดุก 6 ตัว ปลาไหล 3 ตัวด้วยเจ้าค่ะ
สมจิต สนสร้อย
สมจิต สนสร้อย:
ไปตักบาตรเทโวแล้ววันนี้
ก็แค่นั้น ตามนั้น
ก็แค่นั้น ตามนั้น:
เป็นคนเลี่ยมใสในพุทธศาสนามากคิดว่าสมัยพุทธกาลที่ยาวนานผ่านมามีจริงๆแต่เรากับเห็นกับเจอเหตุต่างๆที่ทำลายพุทธศาสนาไม่เกรงกลัวละอายต่อผ้ากาสาวพัสที่สวมใส
Werakan Geera
Werakan Geera:
ภูมิใจที่เกิดในบวรพระพุทธศาสนา
จําเริญ สมพงษ์มิตร
จําเริญ สมพงษ์มิตร:
อนุโมทนาสาธุค่ะ
Sam Hom
Sam Hom:
สาธุสาธุสาธุครับ
wirot wirot
wirot wirot:
กระผมไป2วันเลยหากปีไหนไม่ได้ไปยากที่จะข่มตาหลับจริงๆ
ศรีศักดิ์ ศิลประจําพงษ์
ศรีศักดิ์ ศิลประจําพงษ์:
พุทธัง ธัมมัง สังฆัง สะระณัง คัจฉามิครับ
ป้ารี เพร็ชหลำ
ป้ารี เพร็ชหลำ:
ไปทำมาแล้วเมื่อวานตักบาตรเทโวโรหณะค่ะ
J J
J J:
ไปตักบาตเทโวมาแล้วมะวาน สาธุค่ะ
ฟ้าใส Wasat
ฟ้าใส Wasat:
สาธุๆๆเจ้าค่ะ
Texting Story
Texting Story:
เเล้ววันตักบาตรเทโวมีความสำคัญอย่างไรค้ะตอบหนูที
Supatorn Pirakitti
Supatorn Pirakitti:
อนุโมทนาสาธุค่ะ
ทิพย์ ทิพย์
ทิพย์ ทิพย์:
สาธุค่ะ ที่ได้ตักบาตรเ ทโวค่ะ
ทินโชติ ธนเดชทรงฤทธิ์
ทินโชติ ธนเดชทรงฤทธิ์:
สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ
Suthatthsaa Suthatthsaa
Suthatthsaa Suthatthsaa:
สวัสดีค่ะ เคยเห็นบันได(แก้ว ""ที่พระพุทธเจ้า เสด็จจากสวรรค์ ด้วยค่ะ ตอนประมาณตี 1 2 3 4 ค่ะ(ไม่รู้ว่า เป็นบันไดจริง หรือ มนุษย์ทำ) แต่เราคิดว่า เราคงมี""บุญ""บารมี ถึงสามารถเห็นได้ค่ะ
วรษา รัตนเศรณี
วรษา รัตนเศรณี:
ขออนุโมทนาสาธุค่ะ
Jiw Rybar
Jiw Rybar:
สาธุสาธุๆค่ะ ไม่ว่าจะชาติไหน ข้าพเจ้าจะขออยู่ในพระพุทธศาสนาทุกชาติไป และอยู่ในศีล จนกว่าข้าพเจ้าจะหลุดพ้นจากความทุกข์ ขอให้มีจิตใจมีแต่ความเมตตา ปราณีต่อผู้อื่นที่ไม่มี มีความคิดที่เฉลียวฉลาด ,มีไหวพริบเป็นเลิศ และพบเจอคนที่ดีค่ะ
ไข่ตุ๋น แสนรู้
ไข่ตุ๋น แสนรู้:
ไปตักบาตรเทโวมาแล้ววันนี้
Aod Gh
Aod Gh:
อนุโมทนา สาธุครับ
ศศิการต์ ศรีสังข์
ศศิการต์ ศรีสังข์:
สาธุค่ะชอบไปตักค่ะสาธุค่ะ
สมหมาย สามสี
สมหมาย สามสี:
สาธุครับ
ผู้มาจากอนาคต
ผู้มาจากอนาคต:
ใส่แกงเทโพ
Dogs Channel
Dogs Channel:
สาธุ สาธุ สาธุ
bungorn rattana
bungorn rattana:
สาธุ คะ
Prasit Saraphat
Prasit Saraphat:
อนุโมทนาสาธุบุญ
Boua Boua
Boua Boua:
ສາທຸ ສາທຸ ສທຸ