เสียงธรรมวันออกพรรษา...เรื่องของกระแสจิต

มาฟังพระอาจารย์ท่านแสดงธรรมในเรื่องของจิตเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธองค์กัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: