พุทธวจนสนทนาธรรม วันออกพรรษา ช่วงเย็น วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561

สนทนาธรรมโดย ภิกขุชัยณรงค์ ถาวโร วัดนาป่าพง
มาร่วมกัน มุ่งมั่น ศึกษา ปฏิบัติ เผยแผ่ คำสอนตถาคต

ช่องทางเวปไซต์
- http://www.watnapp.com/
- https://media.watnapahpong.org/

- https://faq.watnapp.com/
- http://etipitaka.com/
- http://listentobuddha.com/
- https://www.buddhakos.org/
- http://buddhawajana.tv/

ช่องทางยูทูป
nirdukkha
https://www.youtube.com/channel/UCfos2v7ANVBaw29i2KWlQpQ

#พุทธวจนทีวี
https://www.youtube.com/buddhawajanatv

คอร์สสัปปายะ
https://www.youtube.com/channel/UCQsiYUwqWjygFqeKb5BnPaw

Buddhakos Channel
https://www.youtube.com/channel/UCTIxYbdl2YF6J0NJeCcPnEQ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

7 ความคิดเห็น:

สังคม มอไธสง
สังคม มอไธสง:
กราบนมัสการครับ
Hello Mobile
Hello Mobile:
แก้วห้าประการของตถาคต สาธุภันเตโตโต้ครับ
Lisa Sudprasert
Lisa Sudprasert:
กราบ นมัสการภันเตโตโต้ ด้วยความเคารพยิ่ง เจ้าค่ะ
บุญรักษา บุญเทียม
บุญรักษา บุญเทียม:
กราบสาธุครับ
kan ranty
kan ranty:
กราบนมัสการสาธุๆเจ้าค่ะ
Mongkol Paisanrit
Mongkol Paisanrit:
กราบนมัสการภันเตครับสาธุ
Mutita Schmassmann
Mutita Schmassmann:
สาธุค่ะ