โรงพยาบาลพังงา จัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ

โรงพยาบาลพังงา จัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 น. ณ โรงพยาบาลพังงา นายวิชญ์ธรรมนาถ สุวรรณโกตา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพังงา เป็นประธานในพีธีเปิดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ โดยจุดเครื่องทองน้อย วางพานพุ่มและกล่าวคำถวายราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หลังจากนั้นนางวิไล นันทาพจน์ หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลพังงา กล่าวคำอาเศียรวาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีผู้แทนสภาการพยาบาล พยาบาลในจังหวัดพังงา ชมรมพยาบาล ชมรมผู้สูงอายุ อสม.ในเครือข่ายและประชาชนเข้าร่วมกว่า 600 คน
นายแพทย์สุพจน์ ภูเก้าล้วน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี มีมติให้วันที่ 21 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ ตั้งแต่ 2533 เป็นต้นมา โรงพยาบาลพังงาได้ร่วมจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล และตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา อันควรเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล
กิจกรรมประกอบด้วย ขบวนเดินเทิดพระเกียรติ การแสดงกิจกรรมประกอบสร้างเสริมสุขภาพวันพยาบาลแห่งชาติ การมอบรางวัลพยาบาลดีเด่น และบุคคลต้นแบบด้านสุขภาพ การจัดนิทรรศการและการประชุมวิชาการเรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาลเพื่อพัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศร่วมกับการบริหารจัดการข้อร้องเรียนและการไกล่เกลี่ยในงานบริการสุขภาพ….. อย้าโกบ หอมรสกล้า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: