พุทธวจนสนทนาธรรม วันปิยมหาราช ช่วงเช้า วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561

สนทนาธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ประธานสงฆ์ วัดนาป่าพง
มาร่วมกัน มุ่งมั่น ศึกษา ปฏิบัติ เผยแผ่ คำสอนตถาคต

ช่องทางเวปไซต์
- http://www.watnapp.com/
- https://media.watnapahpong.org/

- https://faq.watnapp.com/
- http://etipitaka.com/
- http://listentobuddha.com/
- https://www.buddhakos.org/
- http://buddhawajana.tv/

ช่องทางยูทูป
nirdukkha
https://www.youtube.com/channel/UCfos2v7ANVBaw29i2KWlQpQ

#พุทธวจนทีวี
https://www.youtube.com/buddhawajanatv

คอร์สสัปปายะ
https://www.youtube.com/channel/UCQsiYUwqWjygFqeKb5BnPaw

Buddhakos Channel
https://www.youtube.com/channel/UCTIxYbdl2YF6J0NJeCcPnEQ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

6 ความคิดเห็น:

เพชรลัดดา แสนมหาชัย
เพชรลัดดา แสนมหาชัย:
กราบอนุโมทนาสาธุๆค่ะ
Lukkana Meyer
Lukkana Meyer:
กราบ อนุโมทนา สาธุๆค่ะ
Big Yellow
Big Yellow:
สาธุ สาธุในพระธรรมเจ้าค่ะ
ณิชานันทน์ จารุหังสิน
ณิชานันทน์ จารุหังสิน:
จิตเกิด- ดับ (จิตและวิญญาณ หายไป) (รูป นาม และวิญญาณ) สาธุ สาธุ สาธุ เจ้าคะ
Sherman&Napatsorn Houston
Sherman&Napatsorn Houston:
ขอกราบแทบเท้ามนัสการพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล พระอริยเจ้าผู้เป็นหนึ่งในรัตนะ 5 แก้วห้าประการ ที่หายากได้ที่สุดในโลก พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล และคณะสงฆ์วัดนาป่าพง มีพระคุณอย่างสูงต่อมหาชน ที่ได้เปิดธรรมที่ถูกปิด ให้โอกาสพวกเหล่าปุถุชนที่ยังไม่เคยสดับคำของพระพุทธเจ้าให้เป็นผู้ที่ได้สดับ และได้ให้ผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมไปสั่งสมสุตตะ พึ่งตนพึ่งธรรม ประพฤติธรรม สมควรแก่ธรรม ประพฤติชอบ ปฎิบัติชอบ และหยั่งลงมั่นต่อตถาคตถึงที่สุดโดยส่วนเดียว ให้ได้ก้าวพ้นจากอบาย ทุคติ วินิบาต นรก กำเนิดเดรัจฉาน เปรตวิสัย สาธุ!
เนื้อทอง มุ่งหาทรัพย์
เนื้อทอง มุ่งหาทรัพย์:
ทำให้จิตของเราดับใด้แล้วทุกอย่างก็จบไปเองส่วนกายของเราไม่ต้องไปทำอะไรมันถึงเวลาก็ตายไปเอง