แท็ก "สังคมคุณธรรม"

แผนส่งเสริมคุณธรรมระยะ 2 ฉลุย

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนไทยมีพฤติกรรม